Splošni pogoji - Unitours

Splošni pogoji

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo podpišeta UNITOURS d.o.o. ali ena od njenih pooblaščenih turističnih agencij in potnik, ki se prijavlja za turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. V kolikor je v posameznem programu glede kateregakoli člena teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu.

2. PRIJAVA

Potnik lahko rezervira turistični aranžma osebno v poslovalnici UNITOURS-a ali pri pooblaščenih turističnih agencijah oz. po telefonu ali internetu. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z UNITOURS-om pogodbeno razmerje, ki je v smislu splošnih pogojev obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Podpisana prijavnica je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter vplačati akontacijo. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Če se potnik za potovanje prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko je prejeta v UNITOURSU.

3. POSEBNE STORITVE

Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, …) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, lokalni vodiči, …). Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku UNITOURS d.o.o. v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti.

4. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici UN ITOURS d.o.o. oziroma na njen transakcijski račun. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša praviloma 30 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev ter potrjuje rezervacijo. Preostali del plača potnik najkasneje 8 dni pred pričetkom aranžmaja, oziroma pod pogoji, ki so navedeni v programu. V primeru, da potnik tudi 5 dni pred potovanjem še ne poravna v celoti svoje obveznosti, se šteje, da je potnik enostransko odpovedal aranžma. UNITOURS d.o.o. v tem primeru smatra, da je potnik 5 dni pred potovanjem potovanje odpovedal in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz člena 7 teh Splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher, potrdilo o vplačilu, ipd.), sicer vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. V primeru, da potnik naroči aranžma, za katerega mora UNITOURS d.o.o. narediti dodatno poizvedbo, je ob naročilu potnik dolžan plačati varščino v višini 10 EUR. Če UNITOURS d.o.o. uspe ponuditi aranžma, ki ustreza pogojem naročila, potnik pa si medtem premisli in ponujenega aranžmaja ne vplača, zapade varščina UNITOURS d.o.o. kot nadomestilo za stroške rezervacije, sicer pa se vračuna v ceno aranžmaja. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz tega člena smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo. Turistična agencija Unitours za svoje storitve zaračunava potniku stroške prijave in rezervacije v višini 8,- EUR na prijavnico za enodnevna potovanja in 15,- EUR na prijavnico za ostala potovanja. Izpolnjena in podpisana prijavnica je zavezujoča za potnika.

5. CENE

Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dneva, ko je program objavljen. Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika ima UNITOURS d.o.o. pravico zvišati ceno aranžmaja v primeru, da je prišlo do spremembe v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. UNITOURS d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, ki je predviden v programu. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. DDV je vključen v ceno. Pri prodaji aranžmaja, se zaračunava tudi stroške rezervacije v višini 10 EUR na prijavnico oz. voucher.

6. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni potni list in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odpovedal aranžma. UNITOURS d.o.o. v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev. Če potniku ureja vizum UNITOURS d.o.o., ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma. Posredovanje UNITOURS d.o.o. pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma UNITOURS d.o.o. potniku v nobenem primeru ne vrača.

7. POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan do 14. ure v poslovalnici, kjer se je prijavil. Pisne odpovedi, prejete po 14. uri, bo UNITOURS d.o.o. lahko obravnavala šele naslednji delovni dan. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima UNITOURS d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan UNITOURS-u pokriti administrativne stroške v višini 20,- EUR in povrniti stroške odpovedi aranžmaja. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved:

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – organizator UNITOURS d.o.o.
(v % cene aranžmaja)

 • 45 – 30 dni pred odhodom: 10 %
 • 29 – 22 dni pred odhodom: 30 %
 • 21 – 15 dni pred odhodom: 40 %
 • 14 – 8 dni pred odhodom: 60 %
 • 7 – 1 dan pred odhodom: 100 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – strokovne ekskurzije organizator UNITOURS d.o.o. in drugi organizatorji
(v % cene aranžmaja)

   • 90 – 65 dni pred odhodom: 10 %
   • 64 – 40 dni pred odhodom: 50 %
   • 39 – 8 dni pred odhodom: 80 %
   • 7 – 1 dan pred odhodom: 100 %
   • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

  Višina stroškov odpovedi aranžmaja – maturantski izleti – organizator UNITOURS d.o.o.:

 

 • do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški 40,- EUR
 • 90 – 60 dni pred odhodom: 60 %
 • 60 – 30 dni pred odhodom: 80 %
 • 29 – 1 dni pred odhodom: 90 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

V vseh primerih, ko je predmet nakup letalskih vozovnic ima UNITOURS poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF).

V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz aranžmaja.

Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni aranžma oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani UNITOURS d.o.o. kot pooblaščenega krajevnega agenta. UNITOURS mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku aranžmaja. Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja zaračunava UNITOURS d.o.o. potniku 20,- EUR administrativnih stroškov, če je zahtevano spremembo mogoče izvesti brez odpovedi aranžmaja. V nasprotnem primeru veljajo določila iz člena 7 teh Splošnih pogojev.

Odstop od potovanja mora biti sporočen v pisni obliki na naš naslov objavljen spodaj.

8. ODSTOPNINA

Potnik lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi dogovorjenega potovanja po posebnih pogojih, ki veljajo za zavarovanje odpovedi dogovorjenega potovanja pri pogodbeni zavarovalnici.

Odpovedni riziko krije izključno nepričakovane dogodke, ki so navedeni v splošnih pogojih izbrane zavarovalnice.

Agencija je upravičena do povrnitve administrativnih stroškov izdaje zavarovalne police.
Ne glede na plačano odstopnino ima UNITOURS d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 20,- EUR, za maturantske izlete pa 40,- EUR na potnika.

Potnik ima pravico do uveljavljanja odškodnine sklenjenega odpovednega zavarovanja samo v primeru, ko je poravnal vse obveznosti do agencije kot jih določa člen 7 teh Splošnih pogojev o višini stroškov odpovedi.

UNITOURS d.o.o. ne odgovarja za morebitne druge stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja (vizumi, cepljenja, itd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju odpove najkasneje do štiri ure pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Šteje se, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (avtobusni, letalski, ladijski) iz kakršnihkoli razlogov. Ti razlogi so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je zavrnitev zgodila na pričetku potovanja ali med samim potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za povzročeno škodo in ne more uveljavaljti nobenih vračil ali odškodnin.

Pri uveljavljanju rizika odpovedi mora potnik predložiti vsa pisna dokazila, ki jih zahteva zavarovalnica.

Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja in tudi ne za del neizkoriščenega potovanja.

V vseh primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje, ima UNITOURS pravico do povračila vseh nastalih stroškov in tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Razlogi višje sile morajo biti dokumentirani z uradnim veljavnim dokumentom in takšni, da se jih pred sklenitvijo pogodbe ni dalo predvideti.

V primeru, da se tukaj splošni pogoji za odpoved potovanja ne skladajo s splošnimi pogoji zavarovalnice, pri kateri je zavarovana odpoved se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

Reševanje škodnega primera in potek reševanja je vedno v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

9. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

10. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA

UNITOURS d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor UNITOURS d.o.o. zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila -aranžmaja, razen stroškov vizumov ali/in stroškov cepljenj. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov
 • za skupine na rednih letalskih progah po Evropi – najmanj 20 potnikov
 • za skupine na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80 % zasedenosti le-teh

Prav tako si UNITOURS d.o.o. pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za UNITOURS d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V tem primeru ima UNITOURS d.o.o. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. UNITOURS d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere UNITOURS d.o.o. ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. UNITOURS d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Prav tako UNITOURS d.o.o. tudi ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko UNITOURS d.o.o. zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem UNITOURS-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko UNITOURS d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

11. REKLAMACIJE

V primeru reklamacije mora potnik o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče, obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja, lastnika apartmaja ali poslovalnico UNITOURS-a. V kolikor potnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti UNITOURS. UNITOURS d.o.o. bo reklamacijo reševala na podlagi pisnega zahtevka, ki ga je potnik dolžan vložiti najkasneje v 60 dneh po končanem potovanju. UNITOURS d.o.o. ne obravnava reklamacij, ki niso bile na UNITOURS vsaj ustno predložene med časom trajanja aranžmaja in ki so bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Brez pisne reklamacije UNITOURS d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije UNITOURS d.o.o. priporoča, da potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanje cen ali drugemu zahtevku priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi UNITOURS-a ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima UNITOURS d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si je vsak potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

13. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. UNITOURS d.o.o., ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. Unitours in prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, denar, vrednostni papirji, dokumenti ali drugi vredni predmeti).

14. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika UNITOURS-a. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

15. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo UNITOURS, bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

16. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah UNITOURS d.o.o.. za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije UNITOURS-a, zato UNITOURS zanje ne odgovarja. Nekateri objekti so ocenjeni z UNITOURS-ovo oceno objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna.

17. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

SPLOŠNI POGOJI SO SESTAVNI DEL PROGRAMOV ALI KOT PRILOGA IN SO NA VOLJO NA VSEH PRODAJNIH MESTIH OZIROMA SO PRILOGA VSAKE PISNE PONUDBE!

PROGRAME PRODAJAMO POD BLAGOVNO ZNAMKO UNITOURS d.o.o.

UNITOURS d.o.o.
Topniška 35
1000 Ljubljana

Ljubljana, maj 2017