Splošni pogoji - Unitours

Splošni pogoji

ZDRAVSTVENA IN NEZGODNA ZAŠČITA, ZAVAROVANJE POTOVANJA

INFORMACIJE O COVID19

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

V skladu s čl. 101.a Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) je agencija v začetku maja 2020 pričela z izdajo vrednotnic za prestavljena potovanja. Potnik ima možnost, da prejeto  vrednotnico zavrne v roku 14 dni od datuma prejema. V nasprotnem primeru se smatra, da je vrednotnico sprejel in mu pripadajo vse pravice v skladu z drugim odstavkom člena 101.a Zakona. 

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo podpišeta UNITOURS d.o.o. ali ena od njenih pooblaščenih turističnih agencij in potnik, ki se prijavlja za turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. V kolikor je v posameznem programu glede kateregakoli člena teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu.

 1. PRIJAVA

Potnik lahko rezervira turistični aranžma osebno v poslovalnici UNITOURS-a ali pri pooblaščenih turističnih agencijah oz. po telefonu ali internetu. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z UNITOURS-om pogodbeno razmerje, ki je v smislu splošnih pogojev obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Podpisana prijavnica je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter vplačati akontacijo. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Če se potnik za potovanje prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko je prejeta v UNITOURSU.

 1. POSEBNE STORITVE

Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, …) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, lokalni vodiči, …). Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku UNITOURS d.o.o. v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti.
Vsi naši potniki so nezgodno zavarovani v primeru trajne invalidnosti ali smrti pri zavarovalnici Triglav. S podpisom prijavnice potnik sprejema pogoje zavarovalnice Triglav in pogoje po polici nezgodnega zavarovanja, ki jo ima agencija sklenjeno z zavarovalnico. 

 1. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici UNITOURS d.o.o. oziroma na dan prispetja denarja na transakcijski račun. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša praviloma 30 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev. Preostali del plača potnik najkasneje 30 dni pred pričetkom aranžmaja, oziroma pod pogoji, ki so navedeni v programu, prijavnici ali so del dogovora agencije in organizatorja potovanja. V kolikor je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 45 dni, se ob prijavi vplača celotni znesek aranžmaja. V primeru, da potnik v predvidenem roku še ne poravna v celoti svoje obveznosti, se šteje, da je potnik enostransko odpovedal aranžma. UNITOURS d.o.o. v tem primeru smatra, da je potnik potovanje odpovedal in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz teh Splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher, potrdilo o vplačilu, ipd.), sicer vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.
Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave, jamčijo potniku udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem potovanju ali turističnem aranžmaju, oziroma izkoristek naročenih storitev. 

V primeru vračila plačila agencija Unitours v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke na potnikov TRR, če je do njega upravičen.
Pri določenih programih so v dogovoru s potniki ali posredniki skupinskih potovanj možna plačila na obroke.
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz tega člena smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo. Turistična agencija Unitours za svoje storitve zaračunava potniku stroške prijave in rezervacije v višini, ki je opredeljena v ceniku.

 1. CENA ARANŽMAJA IN KATEGORIZACIJA OBJEKTOV

Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dneva, ko je program objavljen. Skladno z obligacijskim zakonom ima UNITOURS d.o.o. pravico zvišati ceno aranžmaja v primeru, da je prišlo do spremembe v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov in drugih sprememb, ki vplivajo na ceno potovanja. UNITOURS d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, ki je predviden v programu. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. DDV je vključen v ceno. Pri prodaji aranžmaja, se zaračunava tudi stroške rezervacije iz cenika agencije Unitours.

V primeru, da ima Unitours d.o.o. v svoji ponudbi objavljenih več cen za različno število potnikov, je potnik dolžan plačati ceno glede na končno število udeležencev. V kolikor število potnikov po programu za nižjo ceno ni doseženo, je potnik dolžan najkasneje do 5 dni pred začetkom potovanja plačati razliko, ki je navedena v programu. V primerih, ko je bila obračunana višja cena in se kasneje s povečanjem števila potnikov doseže nižja cena, se razlika potniku povrne. 
Cene v programih za razpisne skupine Unitours d.o.o. vedno veljajo na osebo v dvoposteljni sobi, razen, če ni v programu drugače napisano. Cene za šolske, skupine mladostnikov in študentske skupine vedno veljajo na osebo v večposteljnih sobah, razen, če ni v programu drugače napisano. V kolikor potnik ob prijavi ni doplačal posebne značilnosti nastanitve (soba z razgledom, soba z balkonom, ločeni ležišči, določeno nadstropje, oprema in drugo), bo sprejel nastanitev v sobi, ki je uradno registrirana oziroma kategorizirana v nastanitvenem objektu.
Pri fakultativnih izletih, vožnjah in ogledih (in drugih storitvah) na potovanju, ki jih ponujajo tuji partnerji na licu mesta, agencija Unitours d.o.o. na izvedbo nima nobenega vpliva in zato ne prevzema odgovornosti, saj je njihova izvedba izven sfere njegovega delovanja. Tovrstne storitve izvajajo lokalni partnerji in izvajalci v skladu z lokalnimi predpisi in navadami. V primeru, da potnik morebiti ni zadovoljen ali storitev ne ustreza potnikovim pričakovanjem, se le ta obrne neposredno na izvajalca take storitve in ne na agencijo.

Cena program vključuje storitve navedene v rubriki »cena vključuje«. Unitours ima pravico do povišanja cene letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo najkasneje 21 dni pred začetkom potovanja. Končna cena potovanja je v tem primeru dana tudi v obvestilu o odhodu, ki ga posredujemo najkasneje 3-8 dni pred odhodom. Če zvišanja dogovorjene cene preseže 10%  ima potnik pravico prekiniti pogodbo po določbah obligacijskega zakona, ne da bi moral povrniti škodo odpovedi. V tem primeru Unitours povrne potniku vplačan znesek aranžmaja brez morebitnih dodatnih stroškov.
To določilo ne napoveduje, da bo prišlo do zviranja cene aranžmaja, saj v praksi do tovrstnih primerov prihaja izjemoma.
Potnik se prijavi po optimalni, ugodnejši ceni a je hkrati seznanjen in tudi nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med višjim in nižjim številom potnikov. V primeru nižjega števila potnikov vas bomo pisno obvestili teden dni pred odhodom. Cene so informativne narave in se lahko spreminjajo. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvideno več popustov, si potnik lahko izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.
Nastanitev in prehrana sta prilagojena lokalnim pravilom in navadam, zato organizator ne odgovarja za informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem mestu. Nekateri nastanitveni objekti zahtevajo plačilo povratne škodne kavcije, ki se v praksi giblje praviloma med 5,00 EUR in 50,00 EUR. Pri mladinskih skupinah je povratna škodna kavcija stalna praksa. V primeru, da namestitveni objekt, ki ga potnik uporablja, ostane nepoškodovan oziroma, da potnik poravna vse dodatne plačljive storitve, ki jih je naročil v času svojega bivanja (telefon, mini bar, plačljivi TV programi, …) se povratna škodna kavcija potniku vrne. Agencija ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje internetnih povezav ali drugih izpadov sistemov v nastanitvenih objektih.

Potniki, ki potujejo sami ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik lahko po želji dovoljuje agenciji Unitours, da mu najde sopotnika, s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi, vendar Unitours tega ne zagotavlja. Spremembe nastanitve na poti iz enoposteljne v dvoposteljno so možne le ob dovoljenju hotela in skladno z razpoložljivostjo kapacitet, vendar agencija in hotel gostoma nista dolžna vrniti doplačila za enoposteljno sobo. V primeru, da potnik na licu mesta želi spremembo nastanitve v enoposteljno sobo, poravna razliko v ceni nastanitve na licu mesta ob pogoju, da hotel to dovoljuje.

Če so v programu ali prijavnici navedene napitnine so te obvezna doplačila, ki so v nekaterih državah pravilo.

Kategorizacija objektov in hotelov je določena s strani uradnih organov držav v katere potujete in se ravna po njihovih nacionalnih kriterijih, ki niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Možne so tudi razlike med objekti iste kategorije in verige v različnih državah. Unitours si prizadeva, da med ponujenimi objekti izbere najbolje, kar je v danem cenovnem okvirju možno. Zajtrki in večerje v hotelih so praviloma prilagojeni lokalnim navadam ter tradiciji in se jim moramo prilagoditi. V kolikor v programu ni drugače napisano, je večerja praviloma postrežena. Hoteli strežejo pripravljeni menu za skupino. Na izbiro menuja agencija včasih nima možnosti vpliva. Morebitne posebne želje ob zajtrku in večerji je dolžan potnik poravnati sam na licu mesta, ob pogoju, da hotel to omogoča. Pijača in prigrizki, ki jih hoteli ponujajo v sobah, doplača potnik na recepciji nastanitvenega objekta. Kopalnice in oprema v sobah so urejene v skladu z lokalnimi predpisi in kriteriji in na njih agencija Unitours nima vpliva.
Pri skupinskih potovanjih in organiziranih obrokih se ponuja enak menu za vse potnike. Posebne želje, ki odstopajo od predvidenega menuja plačajo potniki sami na licu mesta. 

Opozarjamo, da se lahko tretje in četrto ležišče v sobah razlikuje od osnovnega ležišča (zložljiva postelja, zofa…). Prav tako nekateri hoteli za nastanitve skupin mladih potnikov, študentov in družin uporabljajo pograde, ker to predpisi v njihovih državah dovoljujejo.
Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da se ta lahko razlikuje od standarda dvoposteljne sobe, saj je lahko manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi gre največkrat za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza vedno standardu nastanitve ostalih dveh oseb, saj gre po navadi za zložljivo posteljo, ki po udobju in velikosti lahko odstopa od drugih dveh. Razdelitev sob v nastanitvenih objektih in ladjah je v pristojnosti hotelirjev in ladijskih prevoznikov. Agencija pri tem nima nobenega vpliva, lahko samo posreduje potnikove želje, ne more pa zagotoviti, da bodo te izpolnjene.

Ob prijavi in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje strank, vendar je izpolnitev le teh odvisna od hotelov in ponudnikov storitev v tujini.

Vse storitve, ki niso vštete v ceno aranžmaja predstavljajo dodatne storitve. To so storitve vstopnin, lokalnih prevozov, lokalnih vodnikov, dodatnih izletov, posebna prehrana in podobno. Vse te morebitne dodatne storitve potnik med samim potovanjem doplača predstavniku agencije Unitours v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti po ceni veljavni na kraju samem. Plačilo se posreduje ponudniku na kraju samem zato lahko potnik vse morebitne reklamacijske zahtevke uveljavlja izključno pri ponudniku storitve na kraju samem.  Za postopek posamezne rezervacije si lahko agencija zaračuna rezervacijski strošek za posamezni objekt po ceniku.

Programi Unitoursa pogosto nastanejo več mesecev ali celo leto pred pričetkom potovanja. Radi bi vas opozorili, da zaradi tega v končni izvedbi lahko pride do sprememb v zaporedju izvedbe programa, voznega reda ladij, letal in vlakov, spremembe cen vstopnic v posamezne objekte in podobno. V končnem obvestilu o odhodu na potovanje vas bomo seznanili z vsemi podrobnostmi.

Skupinske vstopnine izključujejo dodatne popuste kot sto upokojenski, družinski, študentski. V večini primerov se lahko uveljavljajo samo otroški popusti in popusti za invalidne osebe, ob predhodni navedbi in ustreznem dokazilu starosti potnika ali statusa invalidne osebe.

Agencija Unitours prijave sprejema glede na zasedenost prostih kapacitet. V praksi se lahko zgodi, da se prodaja zaključi tudi več dni pred odhodom in sicer zaradi pogojev ponudnikov oziroma izvajalcev končnih storitev. Cena potovanja je za potnike, ki se morebiti prijavijo po tem roku,  lahko drugačna.
V nekaterih terminih je lahko obisk posameznih mest in muzejev izjemno povečan, zaradi česar so ogledi določenih objektov onemogočeni ali okrnjeni, lahko pa so ti tudi zaprti ali enostavno prezasedeni. Iz tega razloga se vedno šteje, da je program izveden brez vstopnin, v kolikor le te niso vnaprej najavljene in plačane. V tem primeru gre za skupinsko rezervacijo, katero velikokrat pogojujejo z vnaprejšnjimi plačili, rezervacijami, minimalnim številom,… Zato si agencija pridržuje pravico zaračunati rezervacijski strošek. Prav tako zaradi povečanega obiska, prenove objektov, spremenjenega delovnega časa, zaprtosti posameznih zbirk ali naknadnih omejitev, ki jih postavljajo muzeji, ne zagotavljamo, da bo vstop v posamezne muzeje vedno možen.

 1. POTNI DOKUMENTI IN PRIJAVA

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni potni list ali ustrezen potovalni dokument in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odpovedal aranžma. UNITOURS d.o.o. v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, skladno s Splošnimi pogoji. Če potniku ureja vizum UNITOURS d.o.o., ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma. Posredovanje UNITOURS d.o.o. pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma UNITOURS d.o.o. potniku v nobenem primeru ne vrača.

Ob odpovedi ali neudeležbi na potovanju zaradi neurejenih dokumentov (npr. neveljaven osebni dokument, vizumi,..) potnika bremenijo vsi stroški odpovedi in se ne šteje za višjo silo. Unitours ne more vplivati na odobritev in urejanje vizumov za potnike.
Potnik je na prijavnici-pogodbi dolžan posredovati točne podatke in materialno odgovarja za vse stroške in posledice za morebitne napačno posredovane podatke.
Unitours zagotavlja, da zbrane podatke uporablja izključno za potrebe organizacije potovanja in iste po izvedbi in plačilu potovanja uniči.
Potnik ob prijavi navede številko mobilnega telefona na katerega je ves čas dosegljiv v primeru morebitnih nepredvidljivih okoliščin.
Za udeležbo na potovanjih za zaključene skupine (ne razpisna potovanja, ki se javno oglašujejo) velja poseben dodatek k splošnim pogojem, ki je na voljo v agenciji in na naših spletnih straneh v rubriki strokovne ekskurzije in se nanaša na zaključena skupinska paketna potovanja. Objavljamo jih tudi v nadaljevanju teh pogojev.

Potnikom priporočamo, da se  glede nasvetov za cepljenje za posamezne države po svetu informirajo na spletni strani  http://www.zdravinapot.si/ . Zavod za zdravstveno varstvo vam je na voljo za nasvete zdravnika v ambulanti za popotnike.

Agencija na podlagi prejete podpisane prijavnice/pogodbe potniku ponuja 24 urni rok v katerem ima pravico odpovedati že potrjeno prijavnico/pogodbo, brez navajanja razloga za odstop od prijave/pogodbe.  Agencija bo takoj po poteku 24 urnega roka začela postopek urejanja storitev za potnika v smislu sprožitve vseh potrebnih rezervacij s katerimi se agencija zaveže, da bo opravila storitve ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku (rezervacija avtobusnega, ladijskega in letalskega prevoza, rezervacija hotelske nastanitve, rezervacija vstopa v objekte, rezervacija lokalnih vodnikov in drugih storitev pomembnih za izvedbo programa.

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Agencija pri izvajanju  storitev v celoti prevzema odgovornost, za ustrezno izvedbo turističnega paketa. Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.98/04-UPB2, 114/06-ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17-ZKoIT, 31/18) določa, da so turistični paketi, organizirani v okviru vzgojno-izobraževalnih ustanov pri izvajanju strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki so izvajajo za udeležence izobraževanja v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, izvzeti iz ureditve turističnih paketov oziroma potovalnih aranžmajev po tem zakonu.

 1. POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico, da kadarkoli pred začetkom potovanja odstopi od pogodbe. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan do 14. ure v poslovalnici, kjer se je prijavil.
Agencija ima na svoji spletni strani obrazec odstopne izjave, ki ga potnik izpolni in pošlje na agencijo. Potnik ima možnost, da obrazec pošlje tudi po elektronski pošti. Vsaka sprememba ali zamenjava programa po podpisu prijave/pogodbe o potovanju, ki ni potrjena s strani agencije, se obravnava kot odpoved pogodbe o potovanju, tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. Cene za spremembe so objavljene v ceniku agencije (administrativni strošek spremembe).
Pisne odpovedi, prejete po 14. uri, bo UNITOURS d.o.o. lahko obravnavala šele naslednji delovni dan. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima UNITOURS d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan UNITOURS-u pokriti administrativne stroške iz cenika in povrniti stroške odpovedi aranžmaja. V primeru, da so v programih pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved:

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – organizator UNITOURS d.o.o.
(v % cene aranžmaja)

 • do 45 dni pred odhodom: 30 %
 • 45 – 30 dni pred odhodom: 50 %
 • 29 – 22 dni pred odhodom: 60 %
 • 21 – 15 dni pred odhodom: 80 %
 • 14 – 1 dan pred odhodom: 100 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – strokovne ekskurzije organizator UNITOURS d.o.o. in drugi organizatorji
(v % cene aranžmaja)

 • 90 – 65 dni pred odhodom: 10 %
 • 64 – 40 dni pred odhodom: 50 %
 • 39 – 8 dni pred odhodom: 80 %
 • 7 – 1 dan pred odhodom: 100 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – maturantski izleti/absolventski izleti – organizator UNITOURS d.o.o.:

 • do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški 40,- EUR
 • 90 – 60 dni pred odhodom: 60 %
 • 60 – 30 dni pred odhodom: 80 %
 • 29 – 1 dni pred odhodom: 90 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja v primerih, ko Unitours d.o.o. ni organizator potovanja veljajo najmanj naslednji pogoji (v % cene aranžmaja) 

 • do 60 dni pred odhodom:  10 %
 • 60 – 35 dni pred odhodom:  60 %
 • 34 dni do vključno dneva odhoda:  100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – sejmi in kongresi – organizator UNITOURS d.o.o.:

 • do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški 30,- EUR
 • 90 – 60 dni pred odhodom: 50 %
 • 59 – 44 dni pred odhodom: 70 %
 • 43 – 1 dni pred odhodom: 100 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

V primeru, da agencija organizator ima strožje odpovedne pogoje od tu navedenih pogojev, za obračun odpovednih stroškov velja lestvica organizatorja potovanja.

V vseh primerih, ko je predmet nakup letalskih vozovnic ima UNITOURS poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF). Ta je odvisna od cene letalske vozovnice (minimalno 30,- EUR). 

V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz aranžmaja.

Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni aranžma oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani UNITOURS d.o.o. kot pooblaščenega krajevnega agenta. UNITOURS mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku aranžmaja. Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja zaračunava UNITOURS d.o.o. potniku 30,- EUR administrativnih stroškov, če je zahtevano spremembo mogoče izvesti brez odpovedi aranžmaja. V nasprotnem primeru veljajo določila iz teh Splošnih pogojev.

Spremembe, v kolikor so možne, se lahko izvedejo do 8 dni pred odhodom.

Odstop od potovanja mora biti sporočen v pisni obliki na naš naslov objavljen spodaj.

Že nastali stroški z organizacijo potovanja (stroški letalskega prevoza, prevoza z  avtobusi, vlaki, ladjami, stroški paketa partnerske agencije, stroški nastanitve, rezervacij, vstopnic itd.) se obračunajo v celoti, ne glede na datum odpovedi, torej tudi v primeru odpovedi pred rokom, zapisanim v zgornji tabeli.

V primeru odpovedi potovanja s strani potnika (ne glede na razlog odpovedi), so vplačani zneski zavarovanja za kritje odpovednega in zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini nevračljivi.

Potnik nima pravice do vračila rezervacijskih stroškov in do vračila premije zavarovanja rizika odpovedi sklenjenega pri zavarovalnici, oziroma do vračila vplačane odstopnine. Potnik ravno tako nima pravice do vračila stroškov prijavnin.

V primeru, da potnik ne plačuje obrokov za potovanje v skladu s predvideno dinamiko, si agencija pridržuje pravico, da šteje, da je potnik sam odpovedal potovanje in mu obračuna odpovedne stroške v skladu s splošnimi pogoji.
Pogoj za uveljavljanje pravic potnika po splošnih pogojih, je predhodno plačilo vseh zapadlih obrokov potovanja v skladu s prijavnico oziroma predhodnim dogovorom s skupino v primeru organiziranih skupinskih potovanj.

Unitours ne odgovarja za škodo, ki jo tekom potovanja doživi potnik zaradi višje sile (kot so elementarne nesreče, naravne katastrofe in drugo), izrednih okoliščin, kraje in drugih dogodkov, katerih učinkov ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti.
Stroški letalskih in ladijskih vozovnic, vključenih v potovalni paket, so 100% nevračljivi, razen, če na programu ni drugače napisano. Priporočamo odpovedna zavarovanja za vsa potovanja.

V skladu s čl. 101.a Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) je agencija v začetku maja 2020 pričela z izdajo vrednotnic za prestavljena potovanja. Potnik ima možnost, da prejeto  vrednotnico zavrne v roku 14 dni od datuma prejema. V nasprotnem primeru se smatra, da je vrednotnico sprejel in mu pripadajo vse pravice v skladu z drugim odstavkom člena 101.a Zakona.Vrednotnica se lahko unovči le enkratno in sicer v znesku celotnega plačanega dobroimetja z namenom koriščenja storitev agencije Unitours. V kolikor po 24 mesecih od datuma izdaje ne boste izkoristili prejete vrednotnice, boste v naslednjih 14 dneh podali pisni zahtevek izdajatelju in vrnili vam bomo celoten znesek, na katerega se vrednotnica glasi in sicer v 14 dneh po prejetem zahtevku, ki mora biti znotraj danega roka.

 1. ODSTOPNINA

Potnik lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi dogovorjenega potovanja po posebnih pogojih, ki veljajo za zavarovanje odpovedi dogovorjenega potovanja pri pogodbeni zavarovalnici.

Odpovedni riziko krije izključno nepričakovane dogodke, ki so navedeni v splošnih pogojih izbrane zavarovalnice.

Agencija je upravičena do povrnitve administrativnih stroškov izdaje zavarovalne police.
Ne glede na plačano odstopnino ima UNITOURS d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 20,- EUR na potnika za individualne prijave (razpisna potovanja s plačilom prijavnine) ter za zaključene skupine in 40,- EUR na potnika za maturantske in absolventske izlete.

V primerih, ko je predmet pogodbe ali del ponudbe potovanja nakup letalske vozovnice, ima Unitours poleg administrativnih stroškov in stroškov odpovedi, pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine. V primeru, da se program spremeni na željo potnikov ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije Unitours zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik ima pravico do uveljavljanja odškodnine sklenjenega odpovednega zavarovanja samo v primeru, ko je poravnal vse obveznosti do agencije kot jih določajo Splošni pogoji o višini stroškov odpovedi.

UNITOURS d.o.o. ne odgovarja za morebitne druge stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja (vizumi, cepljenja, itd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju odpove v skladu s splošnimi pogoji. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje datum avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Šteje se, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (avtobusni, letalski, ladijski) iz kakršnihkoli razlogov. Ti razlogi so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je zavrnitev zgodila na pričetku potovanja ali med samim potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za povzročeno škodo in ne more uveljavaljti nobenih vračil ali odškodnin.

Pri uveljavljanju rizika odpovedi mora potnik predložiti vsa pisna dokazila, ki jih zahteva zavarovalnica.

Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja in tudi ne za del neizkoriščenega potovanja.

V vseh primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje, ima UNITOURS pravico do povračila vseh nastalih stroškov in tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Razlogi višje sile morajo biti dokumentirani z uradnim veljavnim dokumentom in takšni, da se jih pred sklenitvijo pogodbe ni dalo predvideti.

Odstopnina oz. zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikov, smrti v ožji družini, uradnih pozivov in podobno in se uveljavlja ob predložitvi ustreznih dokazil – PAKET A zavarovalnice Triglav (splošni pogoji zavarovalnice Triglav, 3.člen, zavarovalni primeri od 1 do 5).

Vse ostale rizike iz 3.člena je možno zavarovati samo ob predhodnem pisnem dogovoru in s povišano odstopnino.

Paket A ne vključuje rizike odpovedi zaradi epidemij ali pandemij.

Zavarovanja odpovedi turističnega potovanja je možno skleniti najkasneje 21 dni pred začetkom koriščenja turistične storitve. Zavarovanje ne krije škode, če se škodni dogodek nanaša na posledice nezgode oziroma zdravstvenega stanja ali bolezni zavarovanca, njegovega svojca ali ožjega svojca, ki jih je ta imel ali za katere je vedel, preden je bilo sklenjeno zavarovanje odpovedi turističnega potovanja. Za preložena potovanja se sklene nova polica in sicer najkasneje 60 dni pred datumom novega datuma potovanja. Potnik je pri vsaki škodi udeležen s soudeležbo, ki znaša 5% od dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 20,00 EUR po zavarovalnem primeru. Minimalna soudeležba se pri istem zavarovalnem primeru obračuna le enkrat. 

Potnik je dolžan po telefonu in pisno obvestiti agencijo o odpovedi takoj, ko izve, da se potovanja ne bo mogel udeležiti. Kadar je razlog za odpoved turističnih potovanj poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega ožjega svojca oziroma njegova hospitalizacija, ki potniku onemogoča potovanje, mora zahtevku priložiti vso potrebno dokumentacijo. V vsakem primeru mora potnik predložiti zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke : datum poslabšanja zdravstvenega stanja, anamnezo in diagnozo bolezni, vrsto terapije. Tako zdravniško potrdilo ali dokazilo o hospitalizaciji mora biti izstavljeno najkasneje do vključno dneva nameravanega potovanja. Ko gre za mobilizacijo civilne zaščite ali poziv sodnih in upravnih organov, mora potnik zahtevku priložiti potrdilo pristojne institucije o udeležbi in potrdilo, da je bila udeležba neprestavljiva. 

Potnik, ki je pri agenciji naročil odpovedno zdravstveno zavarovanje in ima vplačan stroške zavarovanja, svoj zahtevek za povračilo uveljavlja samo preko agencije, ki je posrednik med potnikom in zavarovalnico. Potnik ima pravico skleniti odpovedno zavarovanje samo, direktno s katerokoli zavarovalnico in brez posredovanja agencije. V tem primeru rešuje morebitne škodne dogodke sam direktno z zavarovalnico

Agencija Unitours d.o.o. ponuja možnost dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. V primeru, da potnik ni dodatno zdravstveno zavarovan, pa med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, je dolžan sam kriti stroške, ki zaradi tega nastanejo. Unitours d.o.o. ne zagotavlja nobene medicinske pomoči. Agencija vsem potnikom svetuje, da si poleg dodatnega zdravstvenega zavarovanja v tujini, pred odhodom na potovanje obvezno uredijo Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja za tujino, ki se uporablja v državah članicah EU in EGP ter Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Makedoniji in Srbiji.

Odstopnina znaša 5% cene potovanja in vključuje zavarovanje stroška odpovedi in administrativne stroške. Za zavarovanje rizika odpovedi veljajo splošni pogoji zavarovalnice Triglav za odpoved turističnega potovanja. Pogoji zavarovalnice Triglav so v prilogi teh splošnih pogojev in se potnik s podpisom prijavnice/pogodbe s temi pogoji strinja. Skladno s smernicami EU in Direktive IDD, ki zagotavlja varstvo potrošnikov na področju zavarovalništva, potnik daje izrecno soglasje Unitoursu, da v imenu potnika potrdi, da ne želi podati informacij za odločitev svojih potreb in zahtev ter potrjuje, da mu je zavarovalni zastopnik – Unitours na podlagi izrecne zahteve ter predstavitve objektivnih informacij o zavarovalnem produktu na razumljiv način omogočil informirano odločitev, kot izhaja iz podpisane ponudbe/zavarovalne police. Unitours je potniku na voljo za vsa pojasnila in dodatne informacije v zvezi z opredelitvijo potreb in zahtev zavarovalca in to pred sklenitvijo police in kasneje.

Zavarovalnica Triglav d.d. podatke iz obrazca za zavarovanje odpovedi turističnih potovanja obdeluje izključno zaradi opredelitve potreb in zahtev zavarovalca za potrebe priprave ustrezne zavarovalne pogodbe oziroma ponudbe. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglav.si.

Za potovanja, za katera bo pogodba o potovanju sklenjena po 01.01.2021, pri zavarovalnici – Europaische Reiseversicherung/Evropsko Turistično Zavarovanje, veljajo drugačni pogoji kot pri Zavarovalnici Triglav. Pogoje si potnik lahko prebere na naših spletnih straneh v rubriki Splošni pogoji, ikona Evropsko Turistično Zavarovanje. Zavarovalnica Evropsko Turistično Zavarovanje krije tudi bolezen Covid-19. Poleg splošnih pogojev zavarovalnice je pod isto rubriko predstavljen cenik zavarovalnice. Cenik in splošni pogoji zavarovalnice veljajo za celostno, odpovedno in zdravstveno zavarovanje v tujini. Potnikom so v agenciji na voljo tudi pogoji v fizični obliki. Potnikom priporočamo, da si pred sklenitvijo pogodbe preberejo splošne pogoje zavarovalnice – Evropsko Turistično Zavarovanje.

Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob podpisu prijavnice.

Potniki agencije Unitours, so v času potovanja nezgodno zavarovani pri Zavarovalnici Triglav za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki se konča z invalidnostjo ali smrtjo in ki ga ni povzročil sam zavarovanec. Potniki, ki niso navedeni v seznamu potnikov vsaj 24 ur pred potovanjem, ne morejo biti zavarovani.

V primeru, da se tukaj objavljeni splošni pogoji Zavarovalnice Triglav za odpoved potovanja ne skladajo s splošnimi pogoji zavarovalnice, pri kateri je zavarovana odpoved se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

Reševanje škodnega primera in potek reševanja je vedno v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

 1. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati veljavno pravno zakonodajo, carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

 1. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA

UNITOURS d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor UNITOURS d.o.o. zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila -aranžmaja, razen prijavnine in administrativnih stroškov v skupni višini 20,00 EUR ter brez stroškov zavarovanja in viz. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov
 • za skupine na rednih letalskih progah po Evropi – najmanj 20 potnikov
 • za skupine na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80 % zasedenosti le-teh

Prav tako si UNITOURS d.o.o. pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za UNITOURS d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V tem primeru ima UNITOURS d.o.o. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. UNITOURS d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere UNITOURS d.o.o. ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. UNITOURS d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Prav tako UNITOURS d.o.o. tudi ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko UNITOURS d.o.o. zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem UNITOURS-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko UNITOURS d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije ali v bližnjem kraju in v objektu iste kategorije. 

Organizator ima pravico do spremembe programa, če nastopijo okoliščine, ki jih na dan oblikovanja programa ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali preprečiti.

Agencija si brez posledic pridržuje pravico do spremembe ure in dneva odhoda ali povratka zaradi spremembe letalskega ali ladijskega voznega reda ali višje sile. Agencija si pridržuje tudi pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji. Dokončni razpored ogledov se določi na potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z urniki za oglede spomenikov in z vremenskimi razmerami. Organizator ima pravico do spremembe programa zaradi višje sile ter do zamenjav ogledov po dnevih ne glede na obstoj višje sile.  

Če agencija Unitours odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. V tem primeru potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanj, sklenjenih pri zavarovalnici.

Agencija ima kot organizator potovanja sklenjeno zavarovanje, ki predstavlja jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in stroškov povratka potrošnika zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, v skladu z Uredbo o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorjev potovanj in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje (Uradni list št.52/2018). Agencija ima urejeno jamstvo pri Zavarovalnici Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
Telefonska številka izdajatelja garantnega pisma: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864.

Agencija si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe med potovanjem, če potnik ogroža varnost, počutje in zdravje ostalih potujočih in s svojim obnašanjem onemogoča ali ovira izvedbo programa izvajalcu s strani agencije. V teh primerih potnik ni upravičen do vračila vplačanega zneska.

V primeru, da agencija odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja (brez povračila prijavnine in administrativnih stroškov v skupni višini 20,00 EUR ter brez stroškov zavarovanj in viz). V primeru odpovedi potovanja s strani agencije, potnik ni upravičen do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa, se potnika nemudoma obvesti.

V kolikor agencija odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in stroškov zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.

 1. MEDNARODNI PREDPISI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Unitours d.o.o. je pri organizaciji in izvedbi potovanj zavezan k spoštovanju vseh domačih in tujih zakonov in pravil, ki jih narekujejo tuji poslovni subjekti. 

Potnik je dolžan ob prijavi zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (ladijski, letalski, avtobusni), nastanitvenih objektov in kulturno-zgodovinskih objektov, posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja. Nujno zahtevane osebne podatke ne hranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izvedbe programa. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni nositi s seboj.  V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. 

Prav tako Unitours d.o.o. ne preverja točnost podatkov, državljanstvo potnikov, zato je potnik dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje in držav skozi katere potuje.

Potnik je dolžan v hotelskih in gostinskih objektih spoštovati hišni red ter sodelovati s predstavnikom agencije in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja agenciji za povzročeno škodo, agencija pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik utrpel v takem primeru. V primeru, da potnik ne upošteva hotelskega hišnega reda, pravil obnašanja v prevoznih sredstvih (ladja, letalo, avtobus), in svojim ravnanjem povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Potnik jih na licu mesta rešuje sam direktno z objektom ali izvajalcem storitve, kjer je škoda nastala. 

Potnik se je dolžan na potovanju obnašati na način, ki ne ogroža življenja, varnosti, zdravja in udobja drugih potnikov in osebja ter ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik agencije pravico izločiti z nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnih koli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem. V primeru, da je zaradi škodljivega ravnanja potnik pred zaključkom potovanja izločen iz skupine ali objekta, stroške predčasne vrnitve krije potnik sam. Unitours d.o.o. lahko za izvedene storitve zaračuna primerno nadomestilo.

 1. REKLAMACIJE

V primeru reklamacije mora potnik o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče, obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja, lastnika apartmaja ali poslovalnico UNITOURS-a. V kolikor potnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti UNITOURS. UNITOURS d.o.o. bo reklamacijo reševala na podlagi pisnega zahtevka, ki ga je potnik dolžan vložiti najkasneje v 60 dneh po končanem potovanju. UNITOURS d.o.o. ne obravnava reklamacij, ki niso bile pisno naslovljene na agencijo Unitours in ki so bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Reklamacija ne more biti vložena po elektronski pošti. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem in potnik tega ni zahteval in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in se odpoveduje naknadni reklamaciji oziroma odškodnini. Brez pisne reklamacije UNITOURS d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije UNITOURS d.o.o. priporoča, da potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanje cen ali drugemu zahtevku priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi UNITOURS-a ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima UNITOURS d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Turistična agencija Unitours ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa  ali programa na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem. 

Zdravstvena oskrba potnikov in vsi stroški povezani s tem, so vedno v domeni potnika. Potnik se je pred potovanjem dolžan sam pozanimati o zdravstvenih tveganjih na potovanju. Če je potnik primoran prekiniti potovanje zaradi kakršnegakoli razloga (neveljavnost dokumentov, zdravstvene težave in drugi nepričakovani dogodki), je dolžan sam kriti vse stroške, ki nastanejo iz tega naslova. Potnik se je pred potovanjem dolžan sam seznaniti in pozanimati o obsegu zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini, ki je določen s predpisi pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Unitours potniku ob predhodnem naročilu in plačilu nudi možnost zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. O obsegu zdravstvene zaščite in pravicah iz police dodatnega zdravstvenega zavarovanja v tujini, se je potnik dolžan sam seznaniti pred odhodom na potovanje. Agencija na svojih spletnih straneh ponuja splošne pogoje izbranih zavarovalnic in so le ti zaradi možnih sprememb zgolj informativne narave. Potnikom priporočamo, da si točne podatke pridobijo tudi s spletne strani  izbrane zavarovalnice (odpovedno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini). 

V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si je vsak potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Za vsa druga potovanja, za katera je potrebno imeti potrdilo o cepljenju ali opravljenem testiranju, je potnik sam obvezen poskrbeti za vsa potrebna zahtevana dokazila. Stroški cepljenja ali testiranja so strošek potnika. Agencija je na voljo potniku za vse potrebne informacije.

 1. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. UNITOURS d.o.o., ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. Unitours in prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, denar, vrednostni papirji, dokumenti ali drugi vredni predmeti).

 1. IZGUBA DOKUMENTOV IN TOČNOST PREVOZNIKOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika UNITOURS-a. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

Vsi stroški, ki nastanejo iz naslova izgube, poškodovanja ali kraje dokumentov bremenijo potnika.

Agencija Unitours ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu. Unitours ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Unitours si pridržuje pravico do sprememb, ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Zaradi preobremenjenosti prometa, stavk, slabega vremena, epidemij, pandemij in podobno prav tako lahko pride do zamud,  sprememb ali odpovedi na katere Unitours nima vpliva. Letalski in ladijski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih in ladijskih družb in nanje Unitours nima vpliva. Prevozniki v kopenskem, morskem in letalskem prevozu lahko spremenijo ceno, čas prevozov, letališke, pristaniške in varnostne pristojbine brez predhodnih obvestil. Lahko spremenijo tudi pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica ladijskega in letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih, organizacijskih ali drugih upravičenih razlogov spremeni dan, čas vožnje, vrsto prevoznega sredstva ali ponudi nadomestnega. Iz teh in iz organizacijskih razlogov si Unitours dovoljuje pravico do spremembe datuma, kraja, časa prevoza itd. Spremembe prevozov lahko nastanejo tudi v času, ko je program že izdan. Zamude letov, plovb in prevozov v cestnem prometu prav tako niso v pristojnosti Unitoursa in za njih ne odgovarja. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Potnik je dolžan posredovati vse osebne podatke za rezervacije vseh prevozov. Za morebitne napačno sporočene podatke Unitours ne odgovarja.

 1. ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV – POSEBNA DOLOČILA

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) se nanaša izključno na potrošnike. ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve. V primeru odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev se uporabijo določbe ZVPot (48 ur do 20 dni, odvisno od trajanja potovanja). Na pisno reklamacijo agencija odgovarja 8 dni po prejemu reklamacije, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev vseh informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve, oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb, v skladu z Obligacijskim zakonom.

V kolikor do spremembe rezervacije na željo potnika pride v roku krajšem od 8 dni pred odhodom, spremembe niso možne in se vsaka sprememba šteje kot odstop od pogodbe za potovanje. Če se stranki sporazumeta o kakršnikoli spremembi, pa se zaračunajo administrativni stroški spremembe v višini 30,00 EUR.
Agencija bo reševala samo tiste pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. To določilo ne velja v primeru, da ima agencija pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

 1. POSEBNA NAVODILA

Po vstopu Slovenije v EU je bil na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta št. 38/2004/ES (UL 158, 30.4.2004) o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja ter prebivanja na ozemlju držav članic slovenskim državljanom z veljavno osebno izkaznico omogočen vstop in prebivanje do 90 dni v vseh državah članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Norveška, Švica in Liechtenstein).  Za vstop v druge države mora potnik imeti ustrezen in veljaven potovalni dokument (osebno izkaznico, oziroma potni list tam kjer je to potrebno, z ustrezno dolžino veljavnosti). Agencija ne odgovarja za veljavnost in ustreznost potovalnih dokumentov, je pa v primeru želje potnika na voljo za posredovanje vseh potrebnih informacij.

Kadar z agencijo v tujino potuje mladoletna oseba brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na kateri koli upravni enoti, ki ga tudi prav lahko potrdi tuje diplomatsko konzularno predstavništvo. Dodatne informacije za potovanje mladoletnih oseb v tujino so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve. 

Za potovanje organiziranih skupin učencev in dijakov v okviru šolske ekskurzije v spremstvu učiteljev potrebuje skupina popis vseh udeležencev potovanja s podpisom odgovorne šole in pečatom šole na ustreznem listu opremljenem s podatki o šolski ustanovi. To listino priskrbi šola oziroma učitelji spremljevalci. Dokument mora biti napisan v jeziku države v katero se potuje ali v angleškem jeziku.

Mladoletni potniki v okviru šolske skupine prinesejo s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katerim starši ali skrbniki  mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji agencije na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov.
Če ni v programu določeno drugače, agencija za razpisna avtobusna potovanja določi sedežni red glede na optimalno razporeditev potnikov in datum prijave. Sedežni red na avtobusu na potovanjih, ki so organizirani z letalom se določi le v primerih, ko je to možno in smiselno glede na velikost skupine, program in način izvedbe potovanja. V kolikor gre za zaključeno skupino, sedežni red določa vodja skupine.

 1. INFORMACIJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo UNITOURS, bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

Za potovanja z organiziranim prevozom prejme potnik pisno obvestilo o odhodu najkasneje 3 – 8 dni pred odhodom. Če potnik v tem roku obvestila ne prejme svetujemo, da nas o tem obvesti po elektronski pošti info@unitours.si ali se za informacijo obrne na prodajno mesto, kjer je sklenil pogodbo o potovanju. Potnik prejme obvestilo na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavnici ali ga dobi na prijavnem, če se je prijavil pri drugi agenciji. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice ali pogodbe, nosi potnik sam. Potnik, ki prijavi enega ali več potnikov, je dolžan obvestilo o potovanju in vse informacije, ki jih agencija posreduje njemu, obvestiti svoje sopotnike, ki so navedeni na njegovi pogodbi. Agencija vedno, razen kadar ni drugače dogovorjeno, obvesti izključno nosilca pogodbe za posamezno potovanje. V primeru organiziranih skupin se obvestilo in vse druge informacije posreduje posredniku skupine. V primeru šolskih in drugih izobraževanih skupin, se informacije in obvestilo o potovanju posreduje šoli oziroma za ekskurzijo pristojnemu učitelju.

Kot uporabnik spletne strani www.unitours.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne strani, spletno analitiko in morebitno spletno oglaševanje.
Agencija ne vodi evidenco in za komercialne potrebe ne obdeluje osebnih podatkov strank. Potnik lahko na prijavnici (če je to ponujeno) izrecno dovoli uporabo elektronskega naslova potnika za namene neposrednega trženja (obveščanja o novih programih in ponudbah). Vse to velja do preklica, ki ga potnik lahko poda kadarkoli. Prejemniku tovrstnih tržnih obvestil se na vsakem obvestilu ponudi možnost za brezplačno in enostavno zavrnitev nadaljnjega prejemanja sporočil.
Agencija si pridržuje pravico, da naši pogodbeni partnerji (zavarovalnice, hoteli, ladjarji, prevozniki, letalske družbe,..) uporabljajo osebne podatke potnikov za potrebe organizacije in izvedbe svojih storitev. Osebni podatki se uporabljajo do konca izvedbe potovanja. Potnik se strinja in sprejema tudi splošne pogoje izbranih zavarovalnic v zvezi z uporabo osebnih podatkov. Pri vsaki prijavnici agencija navede ime zavarovalnice preko katere se izvaja zavarovalna storitev.

Vse vsebine, objavljene na www.unitours.si, so last družbe Unitours d.o.o.. Brez dovoljenja podjetja Unitours d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršenkoli drug način. Unitours d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Poleg tega si pridržujemo pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na naši spletni strani.

 1. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah UNITOURS d.o.o.. za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije UNITOURS-a, zato UNITOURS zanje ne odgovarja. Nekateri objekti so ocenjeni z UNITOURS-ovo oceno objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna.

 1. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

V primeru neskladja posameznih določb iz teh splošnih pogojev z zakonom, veljajo določbe zakona.

 

SPLOŠNI POGOJI SO SESTAVNI DEL PROGRAMOV ALI KOT PRILOGA IN SO NA VOLJO NA VSEH PRODAJNIH MESTIH OZIROMA NA NAŠIH SPLETNIH STRANEH!

PROGRAME PRODAJAMO POD BLAGOVNO ZNAMKO UNITOURS d.o.o.

UNITOURS d.o.o.
Topniška 35
1000 Ljubljana

Ljubljana, februar 2022


DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM ZA ZAKLJUČENE SKUPINE – ZAKLJUČENA SKUPINSKA POTOVANJA

 

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ta dodatek se nanaša na uveljavljanje pravic in obveznosti potnikov, ki za organizatorja Unitours predstavljajo zaključeno skupino. V to skupino ne sodijo potniki, ki se prijavijo na potovanje kot razpisni potniki, potniki prijavljeni za počitnice in tudi ne potniki, ki se prijavijo za potovanja v organizaciji drugih potovalnih agencij. Prijave za razpisne potnike predstavljajo potovanja, ki jih organizator Unitours zbira v sodelovanju z drugimi agencijami in potovanja namenjena nedoločeni skupini med seboj nepovezanih posameznikov. V zaključeno skupino potnikov se zlasti štejejo šolske skupine (šolske ekskurzije), sindikalne skupine, romarske skupine, Tretja univerza, skupine upokojencev, klubi, združenja in druge neformalne skupine.

      2. POSREDNIK ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO POTOVANJA

Skupina ima posrednika, ki ureja vse predhodne odnose med agencijo in potniki (zaključeno skupino). Pred začetkom zbiranja prijav sodeluje pri oblikovanju programa in plačilnih pogojev. Posrednik pri organizaciji sodeluje z agencijo pri izvedbi programa. Posrednik lahko vodniku predlaga spremembe programa, ki ne vplivajo na ceno programa in so časovno izvedljive. To velja zlasti za šolske skupine, kjer ima predstavnik (profesor, vodja ekskurzije) možnost predlagati spremembe na licu mesta. Pri skupinah romarjev ima to vlogo duhovno spremstvo, pri Tretji univerzi je to strokovno vodstvo, pri sindikalnih skupinah in skupinah društev so to vodje skupin.

Agencija Unitours se zavezuje, da bo spoštovala želje posrednika v okvirih možnega. Pri tem bo agencija skrbno pazila, da ohrani pravico potnika do korektno izpeljanega programa in skrbela za varnost potnikov.

Posrednik prevzame odgovornost za spremembe, ki jih zahteva med izvedbo programa in ki ne vplivajo na ceno potovanja in varnost udeležencev.

     3. PRIJAVA POTNIKOV

Potniki, ki predstavljajo del zaključene skupine, se za potovanja prijavo preko individualnih prijavnic. To pomeni, da potniki ohranijo svoje pravice glede individualnega odločanja o zavarovanju odpovedi ali drugih dodatnih zavarovanjih. Prav tako imajo potniki pravice in obveznosti, ki so zapisane v splošnih pogojih agencije Unitours. Prijavnice za posamezne potnike lahko dostavljajo potniki v dogovoru s posrednikom skupine ali direktno na agencijo.

     4. CENA IN PROGRAM

Po potrditvi programa in cene potovanja s strani organizatorja, agencija ponudi potnikom za potovanje izpolnitev prijavnice.

     5. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Izpolnjena, podpisana in oddana prijavnica zavezuje potnika spoštovati ponujeni program in splošne pogoje agencije Unitours. Obveznosti potnika in agencije se aktivirajo 24 ur po oddaji prijavnice. V tem času ima potnik pravico si premisliti in prijavnico lahko prekliče. Po preteku 24 ur od oddaje prijavnice se šteje, da je potnik sprejel ponujeni program in splošne pogoje agencije Unitours. Od tega trenutka za potnika veljajo odpovedni pogoji navedeni v členu 7. splošnih pogojev agencije Unitours.

Vse morebitne spremembe programa pred pričetkom potovanja ali med samim potovanjem, bo agencija Unitours urejala v dogovoru s posrednikom.  

V kolikor pri zaključenih skupinah pride do spremembe datuma potovanja, ki je posledica sprememb termina pri ogledu tovarn, sprememb datuma sejmov, obiska športnih prireditev in v drugih primerih, ki so posledica dogodkov, na katere agencija Unitours ni imela vpliva, se potnik strinja, da se potovanje izvede  v nadomestnem terminu, ki bo dogovorjen med posrednikom in agencijo Unitours.

Morebitne spremembe datuma potovanja so predmet dogovora med agencijo Unitours in posrednikom. V kolikor bi pri tem prišlo do nesoglasja med agencijo in posrednikom, si agencija Unitours zadržuje pravico, da potovanje izvede v terminu, ki ga bo določila sama. To zlasti velja za neskladja, ki bi pripeljala do stroškov, ki bi jih utrpela agencija Unitours zaradi odpovedi prevozov (ladijski, letalski, avtobusni), sprememb hotelskih rezervacij, stroškov restavracij, sprememb že plačanih ali potrjenih rezervacij za vstope v muzeje in druge objekte in druge stroške potovanja. 

     6. OBVEZNOSTI AGENCIJE

Agencija Unitours se zavezuje, da bo ob predhodnem dogovoru s posrednikom v ceno ekskurzije oziroma potovanja vključila prosto mesto za organizatorja. Pri organizaciji šolskih ekskurzij to pomeni eno prosto mesto za spremljevalca na vsakih 15 učencev oziroma dijakov. Agencija bo pri izpolnitvi te obveznosti sledila navodilom Ministrstva za šolstvo. Ob predhodnem dogovoru, se lahko agencija zaveže, da bo krila tudi dodatne stroške organizatorja kot so plačilo vstopnin za oglede po programu in morebitno plačilo drugih stroškov kot je kritje izdelave brošur, vprašalnikov in spremnega gradiva za ekskurzije. 

     7. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora, ki bi nastal pri izvajanju programov za zaključene skupine je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Unitours d.o.o.

Topniška 35

1000 Ljubljana

Ljubljana, marec 2019