Splošni pogoji - Unitours

Splošni pogoji

ZDRAVSTVENA IN NEZGODNA ZAŠČITA, ZAVAROVANJE POTOVANJA

INFORMACIJE O COVID19

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

V skladu s čl. 101.a Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) je agencija v začetku maja 2020 pričela z izdajo vrednotnic za prestavljena potovanja. Potnik ima možnost, da prejeto  vrednotnico zavrne v roku 14 dni od datuma prejema. V nasprotnem primeru se smatra, da je vrednotnico sprejel in mu pripadajo vse pravice v skladu z drugim odstavkom člena 101.a Zakona. 

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo podpišeta UNITOURS d.o.o. ali ena od njenih pooblaščenih turističnih agencij in potnik, ki se prijavlja za turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. V kolikor je v posameznem programu glede kateregakoli člena teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu.

 1. PRIJAVA NA POTOVANJE

Potnik lahko rezervira svoj turistični aranžma osebno v poslovalnici Unitours-a oz. po telefonu ali internetu. Telefonsko rezervacijo je potrebno takoj pisno potrditi, lahko tudi po elektronski pošti. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z Unitoursom pogodbeno razmerje, ki je v smislu splošnih pogojev zavezujoče za obe pogodbeni stranki. En izvod podpisane prijavnice/pogodbe prevzame agencija, kopijo si zadrži stranka. Podpisana prijavnica/pogodba je obenem tudi potrdilo o prijavi na potovanje in vsebuje osnovne podatke o določenem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžen navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter plačevati predvidene zneske. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi podanih napačnih podatkov ob prijavi. Pogodbo o paketnem potovanju med drugim sestavljajo tudi ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov in vsi ostali potrebni kontaktni podatki in vsi ostali podatki, potrebni za izvedbo potovanja. Posebne zahteve potrošnika, ki jih je organizator potovanja sprejel obenem predstavljajo sestavni del prijavnice/pogodbe.

 1. POSEBNE STORITVE

Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, …) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, lokalni vodiči, …). Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku UNITOURS d.o.o. v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti.
Vsi naši potniki so nezgodno zavarovani v primeru trajne invalidnosti ali smrti pri zavarovalnici Triglav. S podpisom prijavnice potnik sprejema pogoje zavarovalnice Triglav in pogoje po polici nezgodnega zavarovanja, ki jo ima agencija sklenjeno z zavarovalnico. 

 1. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici UNITOURS d.o.o. oziroma na dan prispetja denarja na transakcijski račun. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša praviloma 30 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev. Preostali del plača potnik najkasneje 30 dni pred pričetkom aranžmaja, oziroma pod pogoji, ki so navedeni v programu, prijavnici ali so del dogovora agencije in organizatorja potovanja. V kolikor je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 45 dni, se ob prijavi vplača celotni znesek aranžmaja. V primeru, da potnik v predvidenem roku še ne poravna v celoti svoje obveznosti, se šteje, da je potnik enostransko odpovedal aranžma. UNITOURS d.o.o. v tem primeru smatra, da je potnik potovanje odpovedal in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz teh Splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher, potrdilo o vplačilu, ipd.), sicer vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.
Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave, jamčijo potniku udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem potovanju ali turističnem aranžmaju, oziroma izkoristek naročenih storitev. 

V primeru vračila plačila agencija Unitours v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke na potnikov TRR, če je do njega upravičen.
Pri določenih programih so v dogovoru s potniki ali posredniki skupinskih potovanj možna plačila na obroke.
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz tega člena smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo. Turistična agencija Unitours za svoje storitve zaračunava potniku stroške prijave in rezervacije v višini, ki je opredeljena v ceniku.

 1. CENA ARANŽMAJA IN KATEGORIZACIJA OBJEKTOV

Cene potovanja so določene v programih, veljajo od dneva, ko je program objavljen. Organizator potovanja po sklenitvi pogodbe o paketnem potovanju lahko poviša ceno, če je ta možnost predvidena v pogodbi. Če je v pogodbi o paketnem potovanja predvidena možnost povišanja cene, ima potnik v primeru zmanjšanja stroškov pravico tudi do znižanja cene, če so se ti stroški zmanjšali pred začetkom turističnega potovanja. Povišanje cene je možno kot neposredna posledica sprememb: cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, ravni davkov ali pristojbin za potovalne storitve, ki jih naložijo tretje osebe, ki niso neposredno vključene v izvedbo turističnega paketa, vključno s turističnimi taksami, pristajalnimi pristojbinami, pristojbinami za vkrcanje in izkrcanje na letališčih in v pristaniščih in zaradi spremembe menjalnih tečajev valute, povezanih s turističnim paketom. Če povišanje cene presega 8% dogovorjene cene turističnega paketa, se uporabljajo pravila o spremembi pogodbenih pogojev iz zakona. V tem primeru ima potnik pravico odpovedati potovanje brez stroškov.

Ne glede na obseg morebitnega povišanja cen je to mogoče le, če organizator potovanja vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa o tem obvesti potrošnika z vključeno obrazložitvijo in izračunom povišanja.

V primeru znižanja cene iz prvega odstavka lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potrošniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel.

V primeru, da ima Unitours d.o.o. v svoji ponudbi objavljenih več cen za različno število potnikov, je potnik dolžen plačati ceno glede na končno število udeležencev. V kolikor število potnikov po programu za nižjo ceno ni doseženo, je potnik dolžen najkasneje do 5 dni pred začetkom potovanja plačati razliko, ki je navedena v programu. V primerih, ko je bila obračunana višja cena in se kasneje s povečanjem števila potnikov doseže nižja cena, se razlika potniku povrne.

Cena v programih za razpisne skupine Unitours d.o.o. veljajo na osebo v dvoposteljni sobi, razen, če ni v programu drugače napisano. Cene za šolske skupine, skupine mladostnikov in študentske skupine vedno veljajo na osebo v več-posteljnih sobah, razen, če ni v programu drugače napisano. V kolikor potnik ob prijavi ni doplačal posebne značilnosti nastanitve (sobe z razgledom, soba z balkonom, ločeni ležišči, določeno nadstropje, oprema in drugo), bo sprejel nastanitev v sobi, ki je uradno registrirana oz. kategorizirana v nastanitvenem objektu.

Pri fakultativnih izletih, vožnjah, ogledih in drugih storitvah na potovanju, ki jih ponujajo tuji ponudniki na licu mesta, agencija Unitours d.o.o. na izvedbo nima nobenega vpliva in zato ne prevzema odgovornosti, saj je njihova izvedba izven sfere njihovega delovanja. V primeru, da so v programu predvidene fakultativne storitve, agencija Unitours d.o.o. skrbi za izvedbo tovrstnih storitev. V tem primeru se za eventualne neskladnosti s ponudbo potnik obrne na agencijo. 

Fakultativne storitve v tujini se izvajajo v skladu z lokalnimi predpisi in navadami in jih potnik kot takšne sprejema. Cene vstopnin so informativne narave in so vezane na starostne skupine in na stroške rezervacijskega in plačilnega prometa.

Cena programa vključuje storitve, navedene v rubriki ‘cena vključuje’. V kolikor v skladu z ZVPot pride do upravičene spremembe cene, se o njej potnik obvesti najmanj 20 dni pred začetkom potovanja in tudi v obvestilu o odhodu, ki ga posredujemo najkasneje 3-8 dni pred odhodom. V kolikor zaradi spremembe cene iz prvega odstavka tega člena potnik odstopi od pogodbe, mu agencija Unitours d.o.o. povrne vplačan znesek aranžmaja brez morebitnih dodatnih stroškov. To določilo ne napoveduje, da bo prišlo do zvišanja cene aranžmaja, saj v praksi do tovrstnih primerov prihaja izjemoma redko. 

Potnik se prijavi po optimalni, ugodnejši ceni a je hkrati seznanjen in tudi nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med višjim in nižjim številom potnikov. V primeru nižjega števila potnikov, se potnik pravočasno obvesti pred odhodom.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si potnik lahko izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Nastanitev in prehrana sta prilagojena lokalnim pravilom in navadam, zato organizator ne odgovarja za informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem mestu. Nekateri nastanitveni objekti zahtevajo plačilo povratne škodne kavcije, ki se v praksi gibljejo praviloma med 5 EUR in 50 EUR. Pri mladinskih skupinah je povratna škodna kavcija v Evropi stalna sodna praksa. V primeru, da namestitveni objekt, ki ga potnik uporablja, ostane nepoškodovan oz. potnik ne krši hišnega reda objekta oz. da potnik poravna vse dodatne plačljive storitve, ki jih je uporabljal v času svojega bivanja (telefon, mini bar, plačljivi tv programi…), se povratna škodna kavcija potniku vrne. Agencija ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje internetnih povezav ali drugih izpadov sistemov v nastanitvenih objektih. Potniki, ki potujejo sami ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik lahko po želji dovoljuje agenciji Unitours d.o.o., da mu morebiti poišče sopotnika, s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi, vendar Unitours tega ne zagotavlja. Spremembe nastanitve na poti iz enoposteljne v dvoposteljno so možne le ob dovoljenju hotela in skladno z razpoložljivostjo kapacitet, vendar agencija in hotel gostoma nista dolžna vrniti doplačila za enoposteljno sobo. V primeru, da potnik na licu mesta želi spremembo nastanitve v enoposteljno sobo, poravna razliko v ceni nastanitve na licu mesta ob pogoju, da hotel to dovoljuje. Če so v programu ali prijavnici navedene napitnine, so te obvezno doplačilo, ki so v nekaterih državah pravilo.

Kategorizacija objektov in hotelov je določena s strani uradnih organov držav, v katere potujete in se ravna po njihovih nacionalnih kriterijih, ki niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Možne so tudi razlike med objekti iste kategorije in nastanitvene verige v različnih državah. V nekaterih državah se pojavljajo nastanitveni objekti, ki nimajo kategorizacije izražene v zvezdicah, ampak opredeljujemo njihovo nastanitev na podlagi opremljenosti in standardov, ki jih hotel izpolnjuje. Unitours d.o.o. si prizadeva, da med ponujenimi objekti izbere najbolje, kar je v danem trenutku in v danem cenovnem okvirju možno. Zajtrki in drugi obroki v hotelu so praviloma prilagojeni lokalnim navadam ter tradiciji in se jim moramo prilagoditi. V kolikor v programu ni drugače zapisano, je večerja praviloma postrežena. Hoteli strežejo pripravljeni menu za skupino. Na izbiro menuja agencija včasih nima možnosti vpliva. Morebitne posebne želje ob večerji (kot so zdravstvene in druge omejitve, vegetarijanci…) bo agencija sporočila hotelu in potniku, v kolikor je to možno, tudi ustregla. Morebitne druge posebne želje ob zajtrku in večerji je dolžen potnik poravnati sam na licu  mesta, ob pogoju, da hotel to omogoča. Pijača in prigrizki, ki jih hoteli ponujajo v sobah proti doplačilu, doplača potnik na recepciji nastanitvenega objekta. Kopalnice in oprema v sobah so urejene v skladu z lokalnimi predpisi in kriteriji in na njih agencija Unitours nima vpliva. Pri skupinskih potovanjih in organiziranih obrokih se ponuja enak menu za vse potnike. Posebne želje (ki niso navedene v tem odstavku) in ki odstopajo od predvidenega menuja, plačajo potniki sami na licu mesta.

Opozarjamo, da se lahko tretje in četrto ležišče v sobi razlikuje od osnovnega ležišča (zložljiva postelja, zofa…). Prav tako nekateri hoteli za nastanitve skupin mladih potnikov, študentov in družin uporabljajo pograde, ker to predpisi v njihovih državah dovoljujejo. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da se ta lahko razlikuje od standarda dvoposteljne sobe, saj je lahko manjša in lahko ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi gre največkrat za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza vedno standardu nastanitve ostalih dveh oseb, saj gre včasih za zložljivo posteljo, ki po udobju ali velikosti včasih lahko odstopa od drugih dveh. Nastanitev sob v nastanitvenih objektih in ladjah je v pristojnosti hotelirjev in ladijskih prevoznikov. Agencija pri tem nima nobenega vpliva, lahko samo posreduje potnikove želje, ne more pa zagotoviti, da bodo te izpolnjene. 

Ob prijavi, v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje strank, vendar je izpolnitev le teh odvisna od hotelov in ponudnikov storitev v tujini.

Vse storitve, ki niso vštete v ceno aranžmaja, predstavljajo dodatne storitve (to so storitve vstopnin, lokalnih prevozov, lokalnih vodnikov, dodatnih izletov, posebna prehrana in podobno). Vse te morebitne dodatne storitve potnik med samim potovanjem plača predstavniku agencije v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, po ceni veljavni na kraju samem. Za postopek posamezne rezervacije, si lahko agencija zaračuna rezervacijski strošek. V primeru, da agencija plača dodatne storitve preko rezervacijskega sistema, plača potnik tudi stroške rezervacijskega sistema in stroške kartičnih transakcij. Predstavnik agencije bo vedno v okviru svojih pristojnosti nudil pomoč potniku. 

Programi Unitours-a pogosto nastanejo več mesecev ali leto pred pričetkom potovanja. Radi bi vas opozorili, da lahko zaradi tega v končni izvedbi pride do sprememb v zaporedju izvedbe programa, voznega reda ladij, letal in vlakov, spremembe cen vstopnic v posamezne objekte in podobno. V končnem obvestilu o odhodu na potovanje, vas bomo seznanili z vsemi podrobnostmi.

Skupinske vstopnine izključujejo dodatne popuste kot so upokojenski, družinski, študentski… V večini primerov se lahko uveljavljajo samo otroški popusti in popusti za invalidne osebe, ob predhodni navedbi in ustreznem dokazilu starosti potnika ali statusa invalidne osebe.

Agencija Unitours prijave sprejema glede na zasedenost prostih kapacitet. V praksi se lahko zgodi, da se prodaja lahko zaključi tudi več dni pred odhodom in sicer zaradi pogojev ponudnikov oz. izvajalcev končnih storitev. Cena potovanja je za potnike, ki se morebiti prijavijo po tem roku, lahko drugačna. Pred prijavo agencija potencialnega potnika seznani o spremembi cen in jo utemelji. V nekaterih terminih je lahko obisk posameznih mest in muzejev izjemno povečan, zaradi česar so ogledi določenih objektov onemogočeni ali okrnjeni, lahko pa so ti tudi zaprti ali enostavno prezasedeni. Iz tega razloga se vedno šteje, da je program izveden brez vstopnin, v kolikor le te niso v naprej plačane in najavljene. V tem primeru gre za skupinsko rezervacijo, katero velikokrat pogojujejo z vnaprejšnjimi plačili, plačljivimi rezervacijskimi stroški, minimalnim številom udeležencev… Zato si agencija pridržuje pravico zaračunati rezervacijski strošek in strošek transakcij kreditnih kartic. Prav tako zaradi povečanega obiska, prenove objektov, spremenjenega delovnega časa, zaprtosti posameznih zbirk ali naknadnih omejitev, ki jih postavljajo muzeji, ne zagotavljamo, da bo vstop v posamezne muzeje vedno možen. To je treba razumeti kot izreden dogodek, agencija si bo vedno prizadevala, da omogoči maksimum v okviru možnega. Neizogibne in izredne okoliščine, so okoliščine, na katere stranka, ki se na njih sklicuje, ne more vplivati in katerih posledice bi bile kljub sprejetju vseh razumnih ukrepov neizbežne.

 1. POTNI DOKUMENTI IN PRIJAVA

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni potni list ali ustrezen potovalni dokument in vstopni vizum za posamezno državo, če je le ta potreben. Dokument mora biti veljaven še najmanj do povratka v državo. V nekaterih državah je potreben vstopni vizum. Če potniku ureja vizum Unitours d.o.o., ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma, ker je izdaja vizuma v pristojnosti države, v katero potnik potuje. V primeru, da Unitours ureja vizum za potnika, ga obvesti o minimalni veljavnosti potnega lista. Posredovanja Unitours-a d.o.o. pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma Unitours d.o.o. v nobenem primeru ne vrača. Če potnik ne zadosti pogojem za vstop v tujo državo iz kakršnega koli razloga, se šteje, da je odpovedal aranžma. V tem primeru breme vseh stroškov nosi potnik sam. Ob odpovedi ali neudeležbi na potovanju zaradi neurejenih dokumentov npr. neveljaven osebni dokument, vizumi, posebni zdravstveni pogoji, cepljenje…, potnika bremenijo vsi stroški odpovedi in se ne šteje za višjo silo. Unitours ne more vplivati na odobritev in delovanje obmejnih organov. Potnik je na prijavnici-pogodbi dolžen posredovati točne podatke in materialno in kazensko odgovarja za vse stroške ali posledice morebitno napačno posredovanih podatkov. Praviloma se s potnikom sklene pisna prijavnica-pogodba. Potnik si vedno zadrži kopijo prijavnice, ki jo odda na agencijo. Agencija na dokument prijavnice vedno vnese datum pogodbe. Unitours zagotavlja, da zbrane podatke uporablja izključno za potrebe organizacije potovanja in le te po izvedbi in plačilu potovanja uniči. Potnik ob prijavi navede številko mobilnega telefona, na kateri je ves čas dosegljiv v morebitnih nepredvidljivih okoliščinah. V rubriko za elektronski naslov potnik napiše elektronski naslov, ki se šteje za kontaktnega. Za udeležbo na potovanjih za zaključene skupine (ne razpisna potovanja, ki se javno oglašujejo) velja poseben dodatek k splošnim pogojem, ki je na voljo v agenciji in na naših spletnih straneh v rubriki ‘Strokovne ekskurzije’ in se nanaša na zaključena paketna skupinska potovanja. Objavljamo jih tudi na koncu teh splošnih pogojev. Agencija na podlagi prejete podpisane prijavnice-pogodbe potniku ponuja 14 dnevni rok, v katerem ima pravico odpovedati že potrjeno prijavnico-pogodbo brez navajanja razloga za odstop prijavnice/pogodbe. 14 dnevni rok začne teči od datuma prijavnice. Agencija bo takoj po poteku tega roka začela postopek urejanja storitev za potnika v smislu sprožitve vseh potrebnih rezervacij, s katerimi se agencija zaveže, da bo opravila storitve ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. V določenih primerih, v katerih je potrebno s strani agencije opraviti takojšnje plačilo ladijskega ali letalskega prevoza ali drugih storitev, kjer se zahteva takojšnje plačilo, bo agencija na programu navedla to odstopanje. S posebno navedbo bo agencija potnika opozorila, da gre za nevračljive stroške v primeru odpovedi znotraj 14-dnevnega roka in se potnik s tem nepreklicno strinja. To posebej velja za nakupe letalskih vozovnic, ladijskih vozovnic in vozovnic z vlakom, ki poslujejo po principu nizkocenovnih prevozov. V tem primeru bo agencija navedla točen znesek nevračljivega vplačila, za katerega priporoča odpovedno zavarovanje. V vseh drugih primerih, za vse storitve velja 14-dnevni odpovedni rok.

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Agencija pri izvajanju storitev v celoti prevzema odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa. Zakon o varstvu potrošnikov določa, da so turistični paketi organizirani v okviru vzgojno-izobraževalnih ustanov pri izvajanju strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki se izvajajo za udeležence izobraževanja v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, izvzeti iz ureditve turističnih paketov oz. potovalnih aranžmajev po tem zakonu. Enako velja za romarska potovanja. V teh primerih bo izvajalec potovalnega paketa Unitours na prijavnici-pogodbi navedel, da gre za  strokovni program, ki se izvaja za potrebe izvajanja programa izobraževalne ustanove in se Unitours pojavlja kot izvajalec in ne organizator. V teh primerih se morebitni nesporazumi rešujejo v skladu z določbami pogodbe in splošnimi pogoji izvajalca. Enako velja v primeru sklenitve pogodbe z izobraževalno ustanovo ali skupino vernikov. 

Pri izvajanju potovanj se pojavljajo omejitve, ki jih postavljajo posamezne države s posebnimi zahtevami glede cepljenja ali zadostovanja drugim zdravstvenim pogojem države. Potnikom priporočamo, da se glede nasvetov za cepljenje in drugih zdravstvenih omejitev, informirajo na spletni strani http://www.zdravinapot.si/. Zavod za zdravstveno varstvo vam je na voljo za nasvete zdravnika v ambulanti za popotnike. Agencija Unitours bo polega tega svojim potnikom nudila informacije v zvezi s posebnimi zahtevami glede cepljenja in drugih zdravstvenih zahtev države, v katero se potuje. Dolžnost potnika je, da sledi zahtevam države, v katero potuje. Agencija Unitours se zavezuje, da bo po potrebi in na zahtevo potnika, le tega seznanila z glavnimi značilnostmi potovalnih storitev (načrt potovanja, datum, vključene storitve, prevozna sredstva, kategorije storitev, načrt obrokov, plačilnimi pogoji in vse druge informacije, ki so agenciji dostopne.

Mladoletni potniki, ki potujejo brez spremstva enega od staršev ali skrbnikov, morajo imeti pisno soglasje za udeležbo s strani staršev ali skrbnika ali ustanove. Pri organiziranih šolskih skupinah potrjena šolska lista potnikov nadomesti soglasje staršev ali skrbnikov, ki ga predajo agenciji. V tem primeru šola ureja morebitno potrebno soglasje staršev in se to soglasje nanaša na spoštovanje šolskih pravil.

 1. POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico, da kadarkoli pred začetkom potovanja odstopi od pogodbe. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan, do 14.ure v poslovalnici, kjer se je prijavil. Agencija ima na svoji spletni strani obrazec odstopne izjave (v rubriki splošni pogoji), ki ga potnik izpolni in pošlje na agencijo. Potnik ima možnost, da obrazec pošlje tudi po elektronski pošti. Šele z izpolnitvijo in pošiljanjem odpovednega obrazca se začne postopek odpovedi. Pisna odpoved se pošlje na uradni naslov agencije ali po elektronski pošti na info@unitours.si . Vsaka sprememba ali zamenjava programa po podpisu prijavnice/pogodbe o potovanju, ki ni potrjena s strani agencije, se obravnava kot odpoved pogodbe o potovanju, tudi, če se potnik kasneje ponovno prijavi. Cene za prijavo na potovanje in odjavo s potovanja ter za vse spremembe so objavljene v ceniku agencije (administrativni strošek spremembe), ki ga najdete v rubriki splošni pogoji.

Pisne odpovedi prejete po 14 uri bo Unitours d.o.o. lahko obravnaval šele naslednji delovni dan. Odpovedi po telefonu in odpovedi s strani nepooblaščenih oseb so zgolj informativne narave in nimajo pravnega učinka. Odpovedi potnika, ki je del šolske ali religijske skupine, veljajo v primeru, ko svojo odpoved v pisni obliki oddajo ustanovi (šola, religijska skupnost, društvo…) in imajo pravno veljavo na dan, ko ustanova odpoved posreduje agenciji.

V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Unitours d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Če potnik odpove aranžma, je dolžen Unitours-u povrniti administrativne stroške iz cenika in povrniti stroške odpovedi aranžmaja, objavljene v lestvicah spodaj. V primeru, da so v programih zaradi specifičnosti plačil, obveznosti v tujini… pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved:

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – organizator UNITOURS d.o.o.
(v % cene aranžmaja)

 • do 45 dni pred odhodom: 30 %
 • 45 – 30 dni pred odhodom: 50 %
 • 29 – 22 dni pred odhodom: 60 %
 • 21 – 15 dni pred odhodom: 80 %
 • 14 – 1 dan pred odhodom: 100 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – strokovne ekskurzije organizator UNITOURS d.o.o. in drugi organizatorji
(v % cene aranžmaja)

 • 90 – 65 dni pred odhodom: 10 %
 • 64 – 40 dni pred odhodom: 50 %
 • 39 – 8 dni pred odhodom: 80 %
 • 7 – 1 dan pred odhodom: 100 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – maturantski izleti/absolventski izleti – organizator UNITOURS d.o.o.:

 • do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški 40,- EUR
 • 90 – 60 dni pred odhodom: 60 %
 • 60 – 30 dni pred odhodom: 80 %
 • 29 – 1 dni pred odhodom: 90 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja v primerih, ko Unitours d.o.o. ni organizator potovanja veljajo najmanj naslednji pogoji (v % cene aranžmaja) 

 • do 60 dni pred odhodom:  10 %
 • 60 – 35 dni pred odhodom:  60 %
 • 34 dni do vključno dneva odhoda:  100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – sejmi in kongresi – organizator UNITOURS d.o.o.:

 • do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški 30,- EUR
 • 90 – 60 dni pred odhodom: 50 %
 • 59 – 44 dni pred odhodom: 70 %
 • 43 – 1 dni pred odhodom: 100 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

V primeru, da ima agencija organizator strožje odpovedne pogoje od tu navedenih pogojev, za obračun odpovednih stroškov velja lestvica organizatorja potovanja.

V vseh primerih, ko je predmet nakup letalskih vozovnic, ima UNITOURS poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov, pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF). Ta je odvisna od cene letalske vozovnice (minimalno 30,- EUR). 

V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz aranžmaja.

Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik ali organizirana skupina lahko med potovanjem spremeni aranžma oz. naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani Unitours d.o.o.

Potnik lahko prenese svojo pogodbo o paketnem potovanju na tretjo osebo, ki izpolnjuje pogoje, ki se uporabljajo za to pogodbo, potem, ko je v razumnem roku pred začetkom potovanja na trajnem nosilcu podatkov o tem obvestil organizatorja potovanja. Unitours v tem primeru takoj pisno potrdi spremembo, če je ta možna. Prenositelj in prevzemnik pogodbe o paketnem potovanju sta solidarno odgovorna za plačilo preostalih pogodbenih obveznosti in vseh dodatnih pristojbin, taks ali drugih stroškov, nastalih pri prenosu. Za vse ostalo veljajo določbe iz zakona ZVPot.

Za spremembo imen ali števila potnikov, nastanitvenega objekta ali termina aranžmaja, zaračunava Unitours potniku 30,-EUR administrativnih stroškov in sicer samo v primerih, če je zahtevano spremembo možno izvesti brez odpovedi aranžmaja. V nasprotnem primeru veljajo določila iz teh splošnih pogojev. Spremembe, v kolikor so možne, se lahko izvedejo do 7 dni pred odhodom.

Zaradi zagotovitve potovalnih storitev (hotelskih kapacitet, letalskih in drugih vozovnic, izdelave zavarovalnih polic…) je organizator Unitours včasih primoran plačati te storitve veliko (včasih več mesecev) pred odhodom.  

Narava izdelave zavarovalnih polic zahteva v večini primerov takojšno izdelavo in plačilo le teh. V primeru odpovedi potovanja s strani potnika (ne glede na razlog odpovedi), so vplačana ali naročena zavarovanja za kritje odpovednega in zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini, nevračljiva. Potnik nima pravice do vračila rezervacijskih stroškov in do vračila premije zavarovanja rizika odpovedi, sklenjenega pri zavarovalnici oz. do vračila plačane odstopnine. Potnik ravno tako nima pravice do vračila stroškov prijavnin. Za plačila, ki jih potnik izvede za samo potovanje, veljajo določila zakona ZVPot.

Organizator Unitours d.o.o. na programih ali prijavnicah/pogodbah navede način plačevanja potovanja. Če ni drugače zapisano, velja plačilo v enkratnem znesku. Unitours za določene programe, še posebej za zaključene skupine, na prijavnicah/pogodbah ponudi plačevanje na več obrokov. V kolikor potnik ne plačuje obrokov za potovanje v skladu s predvideno dinamiko, si agencija pridržuje pravico, da šteje, da je potnik sam odpovedal potovanje in mu obračuna odpovedne stroške v skladu s splošnimi pogoji. Pogoj za uveljavljanje pravic potnika po splošnih pogojih je izpolnitev potnikovih obveznosti po pogodbi. Zlasti pomeni plačilo vseh zapadlih obrokov potovanja v skladu s prijavnico/pogodbo oz. s predhodnim dogovorom s skupino, v primeru organiziranih skupinskih potovanj.

Unitours ne odgovarja za škodo, ki jo tekom potovanja doživi potnik zaradi višje sile (kot so elementarne nesreče, naravne katastrofe in drugo), drugih izrednih okoliščin, kraj, ropov in drugih dogodkov, katerih učinkov ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti. Prav tako Unitours ne odgovarja za dogodke, katerih povzročitelj ni sam, oz. so povzročitelji potniki sami. Vse potnike Unitours nezgodno zavaruje za primer smrti ali trajne poškodbe pri zavarovalnici Triglav. Zavarovanje velja le v primeru, da potnik ni sam povzročitelj škode.

Organizator potovanja lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in potrošniku vrne vsa plačila, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, le, če organizator potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu pogodbe obvesti potrošnika pred začetkom turističnega paketa, brez nepotrebnega odlašanja ali v kolikor se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v programu ali pogodbi o paketnem potovanju in organizator potovanja obvesti potnika o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje: 

20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od 6 dni

7 dni pred začetkom potovanja, ki trajajo od 2-6 dni in 

48 ur pri potovanjih krajših od dveh dni

Za šolske in zaključene skupine velja dogovor z organizatorjem potovanja oz. ekskurzije.

 1. ODSTOPNINA

Potnik lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi dogovorjenega potovanja po posebnih pogojih, ki veljajo za zavarovanje odpovedi dogovorjenega potovanja pri pogodbeni zavarovalnici.

Odpovedni riziko krije izključno nepričakovane dogodke, ki so navedeni v splošnih pogojih izbrane zavarovalnice.

Agencija je upravičena do povrnitve administrativnih stroškov izdaje zavarovalne police.
Ne glede na plačano odstopnino, ima UNITOURS d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 20,- EUR na potnika za individualne prijave, razpisna potovanja s plačilom prijavnine ter 30,- EUR za strokovna potovanja, strokovne ekskurzije ter sejme in 40,- EUR na potnika za maturantska in absolventska potovanja.

V primerih, ko je predmet pogodbe ali del ponudbe potovanja nakup letalske vozovnice, ima Unitours poleg administrativnih stroškov in stroškov odpovedi, pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF) minimalno 30,- EUR. V primeru, da se program spremeni na željo potnikov ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije Unitours zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik ima pravico do uveljavljanja odškodnine sklenjenega odpovednega zavarovanja samo v primeru, ko je poravnal vse obveznosti do agencije kot jih določajo Splošni pogoji o višini stroškov odpovedi.

UNITOURS d.o.o. ne odgovarja za morebitne druge stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja (vizumi, cepljenja, itd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju odpove v skladu s splošnimi pogoji Unitours-a in izbrane zavarovalnice. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje datum avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Šteje se, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (avtobus, letalo, ladja, vlak) iz kakršnihkoli razlogov. Ti razlogi so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je zavrnitev zgodila na pričetku potovanja ali med samim potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil ali odškodnin. Pri sklenitvi zavarovalne police za posameznega potnika ali skupino potnikov, agencija nastopa le kot pooblaščeni posrednik-zavarovalec. 

Pri uveljavljanju rizika odpovedi mora potnik predložiti vsa pisna dokazila, ki jih zahteva zavarovalnica.

Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja in tudi ne za del neizkoriščenega potovanja.

Odstopnina oz. zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikov, smrti v ožji družini, uradnih pozivov in podobno in se uveljavlja ob predložitvi ustreznih dokazil – PAKET A zavarovalnice Triglav (splošni pogoji zavarovalnice Triglav, 3.člen, zavarovalni primeri od 1 do 5).

Vse ostale rizike iz 3.člena pogojev zavarovalnice Triglav je možno zavarovati samo ob predhodnem pisnem dogovoru in s povišano odstopnino.

Paket A ne vključuje rizike odpovedi zaradi epidemij ali pandemij. Po novem paket krije tudi stroške, v kolikor potnik zboli za boleznijo COVID-19.

Za vse zavarovalnice, s katerimi Unitours sklepa pogodbe v imenu potnika, so objavljeni splošni pogoji zavarovalnic na začetku teh splošnih pogojev in si jih potnik lahko prebere. V primeru zahtevka potnika, bo agencija nudila na njegovo željo potrebna pojasnila.
Zavarovanja odpovedi turističnega potovanja je možno skleniti najkasneje 21 dni pred začetkom koriščenja turistične storitve. Sklenitev zavarovanj v krajšem času pred odhodom je možna z dovoljenjem zavarovalnice. Zavarovanje ne krije škode, če se škodni dogodek nanaša na posledice nezgode oziroma zdravstvenega stanja ali bolezni zavarovanca, njegovega svojca ali ožjega svojca, ki jih je ta imel ali za katere je vedel, preden je bilo sklenjeno zavarovanje odpovedi turističnega potovanja. Za preložena potovanja se sklene nova polica in sicer najkasneje 60 dni pred datumom novega datuma potovanja. Potnik je pri vsaki škodi udeležen s soudeležbo, ki znaša 5% od dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 30,00 EUR po zavarovalnem primeru. Minimalna soudeležba se pri istem zavarovalnem primeru obračuna le enkrat. 

Potnik je dolžan po telefonu in pisno obvestiti agencijo o odpovedi takoj, ko izve, da se potovanja ne bo mogel udeležiti. Kadar je razlog za odpoved turističnih potovanj poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega ožjega svojca oziroma njegova hospitalizacija, ki potniku onemogoča potovanje, mora zahtevku priložiti vso potrebno dokumentacijo. V vsakem primeru mora potnik predložiti zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke : datum poslabšanja zdravstvenega stanja, anamnezo in diagnozo bolezni, vrsto terapije. Tako zdravniško potrdilo ali dokazilo o hospitalizaciji mora biti izstavljeno najkasneje do vključno dneva nameravanega potovanja. Ko gre za mobilizacijo civilne zaščite ali poziv sodnih in upravnih organov, mora potnik zahtevku priložiti potrdilo pristojne institucije o udeležbi in potrdilo, da je bila udeležba neprestavljiva. 

Potnik, ki je pri agenciji naročil odpovedno zavarovanje in ima vplačan strošek zavarovanja, svoj zahtevek za povračilo uveljavlja samo preko agencije, ki je posrednik med potnikom in zavarovalnico. Potnik ima pravico skleniti odpovedno zavarovanje tudi sam s katerokoli zavarovalnico in brez posredovanja agencije. V tem primeru rešuje morebitne škodne dogodke sam.

 

Agencija Unitours d.o.o. ponuja možnost dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. V primeru, da potnik ni dodatno zdravstveno zavarovan, pa med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, je dolžan sam kriti stroške, ki zaradi tega nastanejo. Unitours d.o.o. ne zagotavlja nobene medicinske pomoči. Unitours v takih primerih pomaga potniku s posredovanjem ustreznih informacij o zdravstvenih storitvah in o konzularni pomoči. Agencija vsem potnikom svetuje, da si poleg dodatnega zdravstvenega zavarovanja v tujini, pred odhodom na potovanje obvezno uredijo Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja za tujino, ki se uporablja v državah članicah EU in EGP ter Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Makedoniji in Srbiji.

Odstopnina znaša 5,5% cene potovanja in vključuje zavarovanje stroška odpovedi in administrativne stroške. Za zavarovanje rizika odpovedi veljajo splošni pogoji zavarovalnice Triglav za odpoved turističnega potovanja. Pogoji zavarovalnice Triglav so v prilogi teh splošnih pogojev in se potnik s podpisom prijavnice/pogodbe s temi pogoji strinja. Skladno s smernicami EU in Direktive IDD, ki zagotavlja varstvo potrošnikov na področju zavarovalništva, potnik daje izrecno soglasje Unitoursu, da v imenu potnika potrdi, da ne želi podati informacij za odločitev svojih potreb in zahtev ter potrjuje, da mu je zavarovalni zastopnik – Unitours na podlagi izrecne zahteve ter predstavitve objektivnih informacij o zavarovalnem produktu, na razumljiv način omogočil informirano odločitev, kot izhaja iz podpisane ponudbe/zavarovalne police. Unitours je potniku na voljo za vsa pojasnila in dodatne informacije v zvezi z opredelitvijo potreb in zahtev zavarovalca in to pred sklenitvijo police in kasneje.

Zavarovalnica Triglav d.d. podatke iz obrazca za zavarovanje odpovedi turističnih potovanja obdeluje izključno zaradi opredelitve potreb in zahtev zavarovalca za potrebe priprave ustrezne zavarovalne pogodbe oziroma ponudbe. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglav.si.

Za potovanja, za katera bo pogodba o potovanju sklenjena po 01.01.2021, pri zavarovalnici – Europaische Reiseversicherung/Evropsko Turistično Zavarovanje, veljajo drugačni pogoji kot pri Zavarovalnici Triglav. Pogoje si potnik lahko prebere na naših spletnih straneh v rubriki Splošni pogoji, ikona Evropsko Turistično Zavarovanje. Zavarovalnica Evropsko Turistično Zavarovanje krije tudi bolezen Covid-19. Poleg splošnih pogojev zavarovalnice je pod isto rubriko predstavljen cenik zavarovalnice. Cenik in splošni pogoji zavarovalnice veljajo za celostno, odpovedno in zdravstveno zavarovanje v tujini. Potnikom so v agenciji na voljo tudi pogoji v fizični obliki. Potnikom priporočamo, da si pred sklenitvijo pogodbe preberejo splošne pogoje zavarovalnice – Evropsko Turistično Zavarovanje.

Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob podpisu prijavnice/pogodbe. Po formiranju skupine ali ob individualni prijavi, je zaradi specifičnih zahtev zavarovalnic, včasih potrebna takojšnja sklenitev police. Agencija Unitours zato vplačano oz. naročeno zavarovanje zaračuna potniku neglede na datum odpovedi.

Potniki agencije Unitours, so v času potovanja nezgodno zavarovani pri Zavarovalnici Triglav za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki se konča z invalidnostjo ali smrtjo, ki ga ni povzročil sam zavarovanec. Liste zavarovanih potnikov ni možno spreminjati v času, krajšem od tri dni pred odhodom.

V primeru, da se tukaj objavljeni splošni pogoji Zavarovalnice Triglav za odpoved potovanja ne skladajo s splošnimi pogoji zavarovalnice, pri kateri je zavarovana odpoved, se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

Pri izdaji zavarovalne police Dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini CORIS, agencija sklepa osnovno zavarovanje s kritjem do 25.000,-EUR, razen, če v programu ni drugače zapisano. Za potovanja izven Evrope potnikom svetujemo sklenitev police Dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v maksimalno možnem znesku, ki ga ponuja zavarovalnica.

Reševanje škodnega primera in potek reševanja sta vedno v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

9. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati veljavno pravno zakonodajo, carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

 1. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA

UNITOURS d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor UNITOURS d.o.o. zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila -aranžmaja, razen prijavnine in administrativnih stroškov v skupni višini 20,00 EUR ter brez stroškov zavarovanja in viz. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov
 • za skupine na rednih letalskih progah po Evropi – najmanj 20 potnikov
 • za skupine na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80 % zasedenosti le-teh

Prav tako si UNITOURS d.o.o. pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za UNITOURS d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V tem primeru ima UNITOURS d.o.o. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. UNITOURS d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere UNITOURS d.o.o. ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. UNITOURS d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Prav tako UNITOURS d.o.o. tudi ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko UNITOURS d.o.o. zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem UNITOURS-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko UNITOURS d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije ali v bližnjem kraju in v objektu iste kategorije. 

Organizator ima pravico do spremembe programa, če nastopijo okoliščine, ki jih na dan oblikovanja programa ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali preprečiti.

Agencija si brez posledic pridržuje pravico do spremembe ure in dneva odhoda ali povratka zaradi spremembe letalskega ali ladijskega voznega reda ali višje sile. Agencija si pridržuje tudi pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji. Dokončni razpored ogledov se določi na potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z urniki za oglede spomenikov in z vremenskimi razmerami. Organizator ima pravico do spremembe programa zaradi višje sile ter do zamenjav ogledov po dnevih ne glede na obstoj višje sile.  

Če agencija Unitours odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. V tem primeru potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanj, sklenjenih pri zavarovalnici.

Agencija ima kot organizator potovanja sklenjeno zavarovanje, ki predstavlja jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in stroškov povratka potrošnika zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, v skladu z Uredbo o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorjev potovanj in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje (Uradni list št.52/2018). Agencija ima urejeno jamstvo pri Zavarovalnici Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
Telefonska številka izdajatelja garantnega pisma: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864.

Agencija si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe med potovanjem, če potnik ogroža varnost, počutje in zdravje ostalih potujočih in s svojim obnašanjem onemogoča ali ovira izvedbo programa izvajalcu s strani agencije. V teh primerih potnik ni upravičen do vračila vplačanega zneska.

V primeru, da agencija odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja (brez povračila prijavnine in administrativnih stroškov v skupni višini 20,00 EUR ter brez stroškov zavarovanj in viz). V primeru odpovedi potovanja s strani agencije, potnik ni upravičen do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa, se potnika nemudoma obvesti.

V kolikor agencija odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in stroškov zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.

 1. MEDNARODNI PREDPISI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Unitours d.o.o. je pri organizaciji in izvedbi potovanj zavezan k spoštovanju vseh domačih in tujih zakonov in pravil, ki jih narekujejo tuji poslovni subjekti. 

Potnik je dolžan ob prijavi zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (ladijski, letalski, avtobusni), nastanitvenih objektov in kulturno-zgodovinskih objektov, posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja. Nujno zahtevane osebne podatke ne hranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izvedbe programa. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni nositi s seboj.  V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. 

Prav tako Unitours d.o.o. ne preverja točnost podatkov, državljanstvo potnikov, zato je potnik dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje in držav skozi katere potuje.

Potnik je dolžan v hotelskih in gostinskih objektih spoštovati hišni red ter sodelovati s predstavnikom agencije in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja agenciji za povzročeno škodo, agencija pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik utrpel v takem primeru. V primeru, da potnik ne upošteva hotelskega hišnega reda, pravil obnašanja v prevoznih sredstvih (ladja, letalo, avtobus), in svojim ravnanjem povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Potnik jih na licu mesta rešuje sam direktno z objektom ali izvajalcem storitve, kjer je škoda nastala. 

Potnik se je dolžan na potovanju obnašati na način, ki ne ogroža življenja, varnosti, zdravja in udobja drugih potnikov in osebja ter ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik agencije pravico izločiti z nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnih koli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem. V primeru, da je zaradi škodljivega ravnanja potnik pred zaključkom potovanja izločen iz skupine ali objekta, stroške predčasne vrnitve krije potnik sam. Unitours d.o.o. lahko za izvedene storitve zaračuna primerno nadomestilo.

 1. REKLAMACIJA

Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje. Potnik brez nepotrebnega odlašanja obvesti organizatorja potovanja (pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera) o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju. To pomeni, da mora potnik o svojih zahtevah takoj obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja ali agencijo Unitours. V kolikor potnik na kraju samem teh ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti Unitours. Unitours bo reklamacijo reševal na podlagi pisnega zahtevka, ki ga je potnik dolžen vložiti najkasneje v 60-ih dneh po končanem potovanju. Unitours d.o.o. ne obravnava reklamacij, ki niso bile pisno naslovljene na agencijo Unitours in, ki so bile vložene po roku, določenem v tem odstavku. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem in potnik od predstavnika agencije tega ni zahteval in ga o nepravilnostih ni obvestil, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo. Brez pisne reklamacije Unitours d.o.o. ne obravnava odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije, Unitours priporoča, da potnik svojemu pisnemu zahtevku in reklamaciji priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi Unitours-a ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti navedenih storitev, razen v primeru, ko ima Unitours pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

Če agencija Unitours ne odpravi neskladnosti, lahko potrošnik v skladu z določbami ZVPot zahteva znižanje cene oz. povrnitev škode, kadar je to ustrezno. Potnik ima pravico, da mu Unitours brez nepotrebnega odlašanja povrne vsakršno škodo, ki mu je nastala zaradi kakršnekoli neskladnosti s pogodbo, razen, če organizator potovanja dokaže, da je za neskladnost odgovoren potrošnik, da je za neskladnost odgovorna tretja oseba, ki ni povezana z zagotavljanje potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju in je bila neskladnost nepredvidljiva ali neizogibna ali da je neskladnost posledica neizogibnih in izrednih okoliščin. Unitours bo potniku med potovanjem nudil pomoč zlasti za zagotavljanje informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih oblasti in konzularno pomoč. Če težave nastanejo zaradi namernega ali malomarnega ravnanja potnika, organizator potovanja za pomoč, ki jo nudi v takem primeru, zaračuna razumno nadomestilo. V zvezi z reklamacijami veljajo določbe iz zakona ZVPot.

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Turistična agencija Unitours ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa  ali programa na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem. 

Zdravstvena oskrba potnikov in vsi stroški povezani s tem, so vedno v domeni potnika. Potnik se je pred potovanjem dolžan sam pozanimati o zdravstvenih tveganjih na potovanju. Če je potnik primoran prekiniti potovanje zaradi kakršnegakoli razloga (neveljavnost dokumentov, zdravstvene težave in drugi nepričakovani dogodki), je dolžan sam kriti vse stroške, ki nastanejo iz tega naslova. Potnik se je pred potovanjem dolžan sam seznaniti in pozanimati o obsegu zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini, ki je določen s predpisi pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Unitours potniku ob predhodnem naročilu in plačilu nudi možnost zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. O obsegu zdravstvene zaščite in pravicah iz police dodatnega zdravstvenega zavarovanja v tujini, se je potnik dolžan sam seznaniti pred odhodom na potovanje. Agencija na svojih spletnih straneh ponuja splošne pogoje izbranih zavarovalnic in so le ti zaradi možnih sprememb zgolj informativne narave. Potnikom priporočamo, da si točne podatke pridobijo tudi s spletne strani  izbrane zavarovalnice (odpovedno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini). 

V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si je vsak potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Za vsa druga potovanja, za katera je potrebno imeti potrdilo o cepljenju ali opravljenem testiranju, je potnik sam obvezen poskrbeti za vsa potrebna zahtevana dokazila. Stroški cepljenja ali testiranja so strošek potnika. Agencija je na voljo potniku za vse potrebne informacije.

 1. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. UNITOURS d.o.o., ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. Unitours in prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, denar, vrednostni papirji, dokumenti ali drugi vredni predmeti).

 1. IZGUBA DOKUMENTOV, TOČNOST PREVOZNIKOV IN PRAVILA PRI IZVAJANJU PREVOZOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika UNITOURS-a. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

Vsi stroški, ki nastanejo iz naslova izgube, poškodovanja ali kraje dokumentov bremenijo potnika.

Agencija Unitours ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu. Unitours ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Unitours si pridržuje pravico do sprememb, ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Zaradi preobremenjenosti prometa, stavk, slabega vremena, epidemij, pandemij in podobno prav tako lahko pride do zamud,  sprememb ali odpovedi na katere Unitours nima vpliva. Letalski in ladijski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih in ladijskih družb in nanje Unitours nima vpliva. Prevozniki v kopenskem, morskem in letalskem prevozu lahko spremenijo ceno, čas prevozov, letališke, pristaniške in varnostne pristojbine brez predhodnih obvestil. Lahko spremenijo tudi pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica ladijskega in letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih, organizacijskih ali drugih upravičenih razlogov spremeni dan, čas vožnje, vrsto prevoznega sredstva ali ponudi nadomestnega. Iz teh in iz organizacijskih razlogov si Unitours dovoljuje pravico do spremembe datuma, kraja, časa prevoza itd. Spremembe prevozov lahko nastanejo tudi v času, ko je program že izdan. Zamude letov, plovb in prevozov v cestnem prometu prav tako niso v pristojnosti Unitoursa in za njih ne odgovarja. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Potnik je dolžan posredovati vse osebne podatke za rezervacije vseh prevozov. Za morebitne napačno sporočene podatke Unitours ne odgovarja.

Med izvajanjem potovanj na letalih ali avtobusih ni dovoljeno kajenje, uživanje alkoholnih pijač in prehranjevanje. Prehranjevanje je dovoljeno pri letalskih in ladijskih prevozih, ter prevozih z vlakom po pravilih prevoznika. V prevozno sredstvo tudi ni dovoljen vnos hrane, ki na kakršen koli način lahko poškoduje ali onesnaži vozilo. V primeru kakršnekoli poškodbe vozila ali opreme s strani potnika ter v primeru onesnaženja vozila je potnik dolžen poravnati stroške vseh popravil ali čiščenja v pooblaščenem servisu.

V vseh prevoznih sredstvih so nameščeni varnostni pasovi. Potnik se je med vožnjo dolžan pripeti. Med vožnjo ni dovoljeno sprehajanje ali obračanje v nasprotni smeri vožnje. Zlasti je med vožnjo prepovedano odpiranje vrat ali strešnih oken, oviranje drugih potnikov pri vstopu ali izstopu iz vozila, motenje drugih potnikov na kakršenkoli način, s katerim bi lahko povzročil škodo drugim potnikom, opremi vozila ali prtljagi, okolju ali drugemu premoženju ali na drug način ali morebitno onemogočanje izvajanja prevoza. V primeru, da potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik in agencija ne odgovarjata za kakršnekoli posledice, ki bi jih potnik utrpel zaradi tega.
Potnik v celoti odgovarja za škodo prevozniku, ki je nastala kot rezultat njegovih lastnih neprimernih dejanj. Potnik je dolžan povrniti celotno škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na prevoznem sredstvu ali drugim potnikom in sicer v višini dejansko nastale škode.

 1. ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV – POSEBNA DOLOČILA

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) se nanaša izključno na potrošnike. ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve. V primeru odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev se uporabijo določbe ZVPot (48 ur do 20 dni, odvisno od trajanja potovanja). Na pisno reklamacijo agencija odgovarja 8 dni po prejemu reklamacije, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev vseh informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve, oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb, v skladu z Obligacijskim zakonom.

V kolikor do spremembe rezervacije na željo potnika pride v roku krajšem od 8 dni pred odhodom, spremembe niso možne in se vsaka sprememba šteje kot odstop od pogodbe za potovanje. Če se stranki sporazumeta o kakršnikoli spremembi, pa se zaračunajo administrativni stroški spremembe v višini 30,00 EUR.
Agencija bo reševala samo tiste pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. To določilo ne velja v primeru, da ima agencija pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

 1. POSEBNA NAVODILA

Po vstopu Slovenije v EU je bil na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta št. 38/2004/ES (UL 158, 30.4.2004) o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja ter prebivanja na ozemlju držav članic slovenskim državljanom z veljavno osebno izkaznico omogočen vstop in prebivanje do 90 dni v vseh državah članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Norveška, Švica in Liechtenstein).  Za vstop v druge države mora potnik imeti ustrezen in veljaven potovalni dokument (osebno izkaznico, oziroma potni list tam kjer je to potrebno, z ustrezno dolžino veljavnosti). Agencija ne odgovarja za veljavnost in ustreznost potovalnih dokumentov, je pa v primeru želje potnika na voljo za posredovanje vseh potrebnih informacij.

Kadar z agencijo v tujino potuje mladoletna oseba brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na kateri koli upravni enoti, ki ga tudi prav lahko potrdi tuje diplomatsko konzularno predstavništvo. Dodatne informacije za potovanje mladoletnih oseb v tujino so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve. 

Za potovanje organiziranih skupin učencev in dijakov v okviru šolske ekskurzije v spremstvu učiteljev potrebuje skupina popis vseh udeležencev potovanja s podpisom odgovorne šole in pečatom šole na ustreznem listu opremljenem s podatki o šolski ustanovi. To listino priskrbi šola oziroma učitelji spremljevalci. Dokument mora biti napisan v jeziku države v katero se potuje ali v angleškem jeziku.

Mladoletni potniki v okviru šolske skupine prinesejo s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katerim starši ali skrbniki  mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji agencije na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov.
Če ni v programu določeno drugače, agencija za razpisna avtobusna potovanja določi sedežni red glede na optimalno razporeditev potnikov in datum prijave. Sedežni red na avtobusu na potovanjih, ki so organizirani z letalom se določi le v primerih, ko je to možno in smiselno glede na velikost skupine, program in način izvedbe potovanja. V kolikor gre za zaključeno skupino, sedežni red določa vodja skupine.

 1. INFORMACIJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo UNITOURS, bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

Za potovanja z organiziranim prevozom prejme potnik pisno obvestilo o odhodu najkasneje 3 – 8 dni pred odhodom. Če potnik v tem roku obvestila ne prejme svetujemo, da nas o tem obvesti po elektronski pošti info@unitours.si ali se za informacijo obrne na prodajno mesto, kjer je sklenil pogodbo o potovanju. Potnik prejme obvestilo na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavnici ali ga dobi na prijavnem, če se je prijavil pri drugi agenciji. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice ali pogodbe, nosi potnik sam. Potnik, ki prijavi enega ali več potnikov, je dolžan obvestilo o potovanju in vse informacije, ki jih agencija posreduje njemu, obvestiti svoje sopotnike, ki so navedeni na njegovi pogodbi. Agencija vedno, razen kadar ni drugače dogovorjeno, obvesti izključno nosilca pogodbe za posamezno potovanje. V primeru organiziranih skupin se obvestilo in vse druge informacije posreduje posredniku skupine. V primeru šolskih in drugih izobraževanih skupin, se informacije in obvestilo o potovanju posreduje šoli oziroma za ekskurzijo pristojnemu učitelju.

Kot uporabnik spletne strani www.unitours.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne strani, spletno analitiko in morebitno spletno oglaševanje.
Agencija ne vodi evidenco in za komercialne potrebe ne obdeluje osebnih podatkov strank. Potnik lahko na prijavnici (če je to ponujeno) izrecno dovoli uporabo elektronskega naslova potnika za namene neposrednega trženja (obveščanja o novih programih in ponudbah). Vse to velja do preklica, ki ga potnik lahko poda kadarkoli. Prejemniku tovrstnih tržnih obvestil se na vsakem obvestilu ponudi možnost za brezplačno in enostavno zavrnitev nadaljnjega prejemanja sporočil.
Agencija si pridržuje pravico, da naši pogodbeni partnerji (zavarovalnice, hoteli, ladjarji, prevozniki, letalske družbe,..) uporabljajo osebne podatke potnikov za potrebe organizacije in izvedbe svojih storitev. Osebni podatki se uporabljajo do konca izvedbe potovanja. Potnik se strinja in sprejema tudi splošne pogoje izbranih zavarovalnic v zvezi z uporabo osebnih podatkov. Pri vsaki prijavnici agencija navede ime zavarovalnice preko katere se izvaja zavarovalna storitev.

Vse vsebine, objavljene na www.unitours.si, so last družbe Unitours d.o.o.. Brez dovoljenja podjetja Unitours d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršenkoli drug način. Unitours d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Poleg tega si pridržujemo pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na naši spletni strani.

 1. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah UNITOURS d.o.o.. za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije UNITOURS-a, zato UNITOURS zanje ne odgovarja. Nekateri objekti so ocenjeni z UNITOURS-ovo oceno objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna.

 1. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

V primeru neskladja posameznih določb iz teh splošnih pogojev z zakonom, veljajo določbe zakona.

 

SPLOŠNI POGOJI SO SESTAVNI DEL PROGRAMOV ALI KOT PRILOGA IN SO NA VOLJO NA VSEH PRODAJNIH MESTIH OZIROMA NA NAŠIH SPLETNIH STRANEH!

PROGRAME PRODAJAMO POD BLAGOVNO ZNAMKO UNITOURS d.o.o.

UNITOURS d.o.o.
Topniška 35
1000 Ljubljana

Ljubljana, avgust 2022


DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM ZA ZAKLJUČENE SKUPINE – ZAKLJUČENA SKUPINSKA POTOVANJA

 

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ta dodatek se nanaša na uveljavljanje pravic in obveznosti potnikov, ki za organizatorja Unitours predstavljajo zaključeno skupino. V to skupino ne sodijo potniki, ki se prijavijo na potovanje kot razpisni potniki, potniki prijavljeni za počitnice in tudi ne potniki, ki se prijavijo za potovanja v organizaciji drugih potovalnih agencij. Prijave za razpisne potnike predstavljajo potovanja, ki jih organizator Unitours zbira v sodelovanju z drugimi agencijami in potovanja namenjena nedoločeni skupini med seboj nepovezanih posameznikov. V zaključeno skupino potnikov se zlasti štejejo šolske skupine (šolske ekskurzije), sindikalne skupine, romarske skupine, Tretja univerza, skupine upokojencev, klubi, združenja in druge neformalne skupine.

      2. POSREDNIK ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO POTOVANJA

Skupina ima posrednika, ki ureja vse predhodne odnose med agencijo in potniki (zaključeno skupino). Pred začetkom zbiranja prijav sodeluje pri oblikovanju programa in plačilnih pogojev. Posrednik pri organizaciji sodeluje z agencijo pri izvedbi programa. Posrednik lahko vodniku predlaga spremembe programa, ki ne vplivajo na ceno programa in so časovno izvedljive. To velja zlasti za šolske skupine, kjer ima predstavnik (profesor, vodja ekskurzije) možnost predlagati spremembe na licu mesta. Pri skupinah romarjev ima to vlogo duhovno spremstvo, pri Tretji univerzi je to strokovno vodstvo, pri sindikalnih skupinah in skupinah društev so to vodje skupin.

Agencija Unitours se zavezuje, da bo spoštovala želje posrednika v okvirih možnega. Pri tem bo agencija skrbno pazila, da ohrani pravico potnika do korektno izpeljanega programa in skrbela za varnost potnikov.

Posrednik prevzame odgovornost za spremembe, ki jih zahteva med izvedbo programa in ki ne vplivajo na ceno potovanja in varnost udeležencev.

     3. PRIJAVA POTNIKOV

Potniki, ki predstavljajo del zaključene skupine, se za potovanja prijavo preko individualnih prijavnic. To pomeni, da potniki ohranijo svoje pravice glede individualnega odločanja o zavarovanju odpovedi ali drugih dodatnih zavarovanjih. Prav tako imajo potniki pravice in obveznosti, ki so zapisane v splošnih pogojih agencije Unitours. Prijavnice za posamezne potnike lahko dostavljajo potniki v dogovoru s posrednikom skupine ali direktno na agencijo.

     4. CENA IN PROGRAM

Po potrditvi programa in cene potovanja s strani organizatorja, agencija ponudi potnikom za potovanje izpolnitev prijavnice.

     5. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Izpolnjena, podpisana in oddana prijavnica zavezuje potnika spoštovati ponujeni program in splošne pogoje agencije Unitours. Obveznosti potnika in agencije se aktivirajo 24 ur po oddaji prijavnice. V tem času ima potnik pravico si premisliti in prijavnico lahko prekliče. Po preteku 24 ur od oddaje prijavnice se šteje, da je potnik sprejel ponujeni program in splošne pogoje agencije Unitours. Od tega trenutka za potnika veljajo odpovedni pogoji navedeni v členu 7. splošnih pogojev agencije Unitours.

Vse morebitne spremembe programa pred pričetkom potovanja ali med samim potovanjem, bo agencija Unitours urejala v dogovoru s posrednikom.  

V kolikor pri zaključenih skupinah pride do spremembe datuma potovanja, ki je posledica sprememb termina pri ogledu tovarn, sprememb datuma sejmov, obiska športnih prireditev in v drugih primerih, ki so posledica dogodkov, na katere agencija Unitours ni imela vpliva, se potnik strinja, da se potovanje izvede  v nadomestnem terminu, ki bo dogovorjen med posrednikom in agencijo Unitours.

Morebitne spremembe datuma potovanja so predmet dogovora med agencijo Unitours in posrednikom. V kolikor bi pri tem prišlo do nesoglasja med agencijo in posrednikom, si agencija Unitours zadržuje pravico, da potovanje izvede v terminu, ki ga bo določila sama. To zlasti velja za neskladja, ki bi pripeljala do stroškov, ki bi jih utrpela agencija Unitours zaradi odpovedi prevozov (ladijski, letalski, avtobusni), sprememb hotelskih rezervacij, stroškov restavracij, sprememb že plačanih ali potrjenih rezervacij za vstope v muzeje in druge objekte in druge stroške potovanja. 

     6. OBVEZNOSTI AGENCIJE

Agencija Unitours se zavezuje, da bo ob predhodnem dogovoru s posrednikom v ceno ekskurzije oziroma potovanja vključila prosto mesto za organizatorja. Pri organizaciji šolskih ekskurzij to pomeni eno prosto mesto za spremljevalca na vsakih 15 učencev oziroma dijakov. Agencija bo pri izpolnitvi te obveznosti sledila navodilom Ministrstva za šolstvo. Ob predhodnem dogovoru, se lahko agencija zaveže, da bo krila tudi dodatne stroške organizatorja kot so plačilo vstopnin za oglede po programu in morebitno plačilo drugih stroškov kot je kritje izdelave brošur, vprašalnikov in spremnega gradiva za ekskurzije. 

     7. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora, ki bi nastal pri izvajanju programov za zaključene skupine je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Unitours d.o.o.

Topniška 35

1000 Ljubljana

Ljubljana, marec 2019