Strokovne ekskurzije - Unitours

Strokovne ekskurzije

DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM ZA ZAKLJUČENE SKUPINE – ZAKLJUČENA SKUPINSKA POTOVANJA

Agencija lahko zaključenim skupinam izda eno skupno vrednotnico, za  eno rezervacijo. K takšni vrednotnici se priloži seznam plačnikov z višino posameznih plačil.
Vrednotnica se lahko unovči le enkratno in sicer v znesku celotnega plačanega dobroimetja z namenom koriščenja storitev agencije Unitours.

 

  1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ta dodatek se nanaša na uveljavljanje pravic in obveznosti potnikov, ki za organizatorja Unitours predstavljajo zaključeno skupino. V to skupino ne sodijo potniki, ki se prijavijo na potovanje kot razpisni potniki, potniki prijavljeni za počitnice in tudi ne potniki, ki se prijavijo za potovanja v organizaciji drugih potovalnih agencij. Prijave za razpisne potnike predstavljajo potovanja, ki jih organizator Unitours zbira v sodelovanju z drugimi agencijami in potovanja namenjena nedoločeni skupini med seboj nepovezanih posameznikov. V zaključeno skupino potnikov se zlasti štejejo šolske skupine (šolske ekskurzije), sindikalne skupine, romarske skupine, Tretja univerza, skupine upokojencev, klubi, združenja in druge neformalne skupine.

      2. POSREDNIK ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO POTOVANJA

Skupina ima posrednika, ki ureja vse predhodne odnose med agencijo in potniki (zaključeno skupino). Pred začetkom zbiranja prijav sodeluje pri oblikovanju programa in plačilnih pogojev. Posrednik pri organizaciji sodeluje z agencijo pri izvedbi programa. Posrednik lahko vodniku predlaga spremembe programa, ki ne vplivajo na ceno programa in so časovno izvedljive. To velja zlasti za šolske skupine, kjer ima predstavnik (profesor, vodja ekskurzije) možnost predlagati spremembe na licu mesta. Pri skupinah romarjev ima to vlogo duhovno spremstvo, pri Tretji univerzi je to strokovno vodstvo, pri sindikalnih skupinah in skupinah društev so to vodje skupin.

Agencija Unitours se zavezuje, da bo spoštovala želje posrednika v okvirih možnega. Pri tem bo agencija skrbno pazila, da ohrani pravico potnika do korektno izpeljanega programa in skrbela za varnost potnikov.

Posrednik prevzame odgovornost za spremembe, ki jih zahteva med izvedbo programa in ki ne vplivajo na ceno potovanja in varnost udeležencev.

     3. PRIJAVA POTNIKOV

Potniki, ki predstavljajo del zaključene skupine, se za potovanja prijavo preko individualnih prijavnic. To pomeni, da potniki ohranijo svoje pravice glede individualnega odločanja o zavarovanju odpovedi ali drugih dodatnih zavarovanjih. Prav tako imajo potniki pravice in obveznosti, ki so zapisane v splošnih pogojih agencije Unitours. Prijavnice za posamezne potnike lahko dostavljajo potniki v dogovoru s posrednikom skupine ali direktno na agencijo.

     4. CENA IN PROGRAM

Po potrditvi programa in cene potovanja s strani organizatorja, agencija ponudi potnikom za potovanje izpolnitev prijavnice.

     5. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Izpolnjena, podpisana in oddana prijavnica zavezuje potnika spoštovati ponujeni program in splošne pogoje agencije Unitours. Obveznosti potnika in agencije se aktivirajo 24 ur po oddaji prijavnice. V tem času ima potnik pravico si premisliti in prijavnico lahko prekliče. Po preteku 24 ur od oddaje prijavnice se šteje, da je potnik sprejel ponujeni program in splošne pogoje agencije Unitours. Od tega trenutka za potnika veljajo odpovedni pogoji navedeni v členu 7. splošnih pogojev agencije Unitours.

Vse morebitne spremembe programa pred pričetkom potovanja ali med samim potovanjem, bo agencija Unitours urejala v dogovoru s posrednikom.  

V kolikor pri zaključenih skupinah pride do spremembe datuma potovanja, ki je posledica sprememb termina pri ogledu tovarn, sprememb datuma sejmov, obiska športnih prireditev in v drugih primerih, ki so posledica dogodkov, na katere agencija Unitours ni imela vpliva, se potnik strinja, da se potovanje izvede  v nadomestnem terminu, ki bo dogovorjen med posrednikom in agencijo Unitours.

Morebitne spremembe datuma potovanja so predmet dogovora med agencijo Unitours in posrednikom. V kolikor bi pri tem prišlo do nesoglasja med agencijo in posrednikom, si agencija Unitours zadržuje pravico, da potovanje izvede v terminu, ki ga bo določila sama. To zlasti velja za neskladja, ki bi pripeljala do stroškov, ki bi jih utrpela agencija Unitours zaradi odpovedi prevozov (ladijski, letalski, avtobusni), sprememb hotelskih rezervacij, stroškov restavracij, sprememb že plačanih ali potrjenih rezervacij za vstope v muzeje in druge objekte in druge stroške potovanja. 

     6. OBVEZNOSTI AGENCIJE

Agencija Unitours se zavezuje, da bo ob predhodnem dogovoru s posrednikom v ceno ekskurzije oziroma potovanja vključila prosto mesto za organizatorja. Pri organizaciji šolskih ekskurzij to pomeni eno prosto mesto za spremljevalca na vsakih 15 učencev oziroma dijakov. Agencija bo pri izpolnitvi te obveznosti sledila navodilom Ministrstva za šolstvo. Ob predhodnem dogovoru, se lahko agencija zaveže, da bo krila tudi dodatne stroške organizatorja kot so plačilo vstopnin za oglede po programu in morebitno plačilo drugih stroškov kot je kritje izdelave brošur, vprašalnikov in spremnega gradiva za ekskurzije. 

     7. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora, ki bi nastal pri izvajanju programov za zaključene skupine je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Unitours d.o.o.

Topniška 35

1000 Ljubljana

 

Ljubljana, marec 2019