Splošni pogoji - Unitours

Splošni pogoji

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

V skladu s čl. 101.a Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) je agencija v začetku maja 2020 pričela z izdajo vrednotnic za prestavljena potovanja. Potnik ima možnost, da prejeto  vrednotnico zavrne v roku 14 dni od datuma prejema. V nasprotnem primeru se smatra, da je vrednotnico sprejel in mu pripadajo vse pravice v skladu z drugim odstavkom člena 101.a. 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo podpišeta UNITOURS d.o.o. ali ena od njenih pooblaščenih turističnih agencij in potnik, ki se prijavlja za turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. V kolikor je v posameznem programu glede kateregakoli člena teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu.

2. PRIJAVA

Potnik lahko rezervira turistični aranžma osebno v poslovalnici UNITOURS-a ali pri pooblaščenih turističnih agencijah oz. po telefonu ali internetu. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z UNITOURS-om pogodbeno razmerje, ki je v smislu splošnih pogojev obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Podpisana prijavnica je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter vplačati akontacijo. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Če se potnik za potovanje prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko je prejeta v UNITOURSU.

3. POSEBNE STORITVE

Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, …) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, lokalni vodiči, …). Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku UNITOURS d.o.o. v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti. Vsi naši potniki so nezgodno zavarovani v primeru trajne invalidnosti ali smrti pri zavarovalnici Triglav. S podpisom prijavnice potnik sprejema pogoje zavarovalnice Triglav in pogoje po polici nezgodnega zavarovanja, ki jo ima agencija sklenjeno z zavarovalnico. 

4. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici UN ITOURS d.o.o. oziroma na njen transakcijski račun. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša praviloma 30 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev. Preostali del plača potnik najkasneje 14 dni pred pričetkom aranžmaja, oziroma pod pogoji, ki so navedeni v programu, prijavnici ali so del dogovora agencije in organizatorja potovanja. V kolikor je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 45 dni, se ob prijavi vplača celotni znesek aranžmaja. V primeru, da potnik tudi 6 dni pred potovanjem še ne poravna v celoti svoje obveznosti, se šteje, da je potnik enostransko odpovedal aranžma. UNITOURS d.o.o. v tem primeru smatra, da je potnik 6 dni pred potovanjem potovanje odpovedal in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz člena 7 teh Splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher, potrdilo o vplačilu, ipd.), sicer vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. V primeru, da potnik naroči aranžma, za katerega mora UNITOURS d.o.o. narediti dodatno poizvedbo, je ob naročilu potnik dolžan plačati varščino v višini 10 EUR. Če UNITOURS d.o.o. uspe ponuditi aranžma, ki ustreza pogojem naročila, potnik pa si medtem premisli in ponujenega aranžmaja ne vplača, zapade varščina UNITOURS d.o.o. kot nadomestilo za stroške rezervacije, sicer pa se vračuna v ceno aranžmaja. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz tega člena smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo. Turistična agencija Unitours za svoje storitve zaračunava potniku stroške prijave in rezervacije v višini 8,- EUR na prijavnico za enodnevna potovanja in 15,- EUR na prijavnico za ostala potovanja. Izpolnjena in podpisana prijavnica je zavezujoča za potnika.

5. CENE

Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dneva, ko je program objavljen. Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika ima UNITOURS d.o.o. pravico zvišati ceno aranžmaja v primeru, da je prišlo do spremembe v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. UNITOURS d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, ki je predviden v programu. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. DDV je vključen v ceno. Pri prodaji aranžmaja, se zaračunava tudi stroške rezervacije v višini 8 oziroma 15 EUR na prijavnico oz. voucher.

Cena program vključuje storitve navedene v rubriki »cena vključuje«. Unitours ima pravico do povišanja cene letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo najkasneje 21 dni pred začetkom potovanja. Končna cena potovanja je v tem primeru dana v obvestilu o odhodu, ki ga posredujemo najkasneje 5 dni pred odhodom. Če zvišanja dogovorjene cene preseže 10%  ima potnik pravico prekiniti pogodbo po do določbah obligacijskega zakona, ne da bi moral povrniti škodo odpovedi. V tem primeru Unitours povrne potniku vplačan znesek aranžmaja brez morebitnih dodatnih stroškov.

Potniki, ki potujejo sami ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik lahko po želji dovoljuje agenciji Unitours, da mu najde sopotnika, s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi, vendar Unitours tega ne zagotavlja. Spremembe nastanitve na poti iz enoposteljne v dvoposteljno so možne le ob dovoljenju hotela in skladno z razpoložljivostjo kapacitet, vendar agencija in hotel gostoma nista dolžna vrniti doplačila za enoposteljno sobo. V primeru, da potnik na licu mesta želi spremembo nastanitve v enoposteljno sobo, poravna razliko v ceni nastanitve na licu mesta ob pogoju, da hotel to dovoljuje.

Če so v programu ali prijavnici navedene napitnine so te obvezna doplačila, ki so v nekaterih državah pravilo.

Kategorizacija objektov in hotelov je določena s strani uradnih organov držav v katere potujete in se ravna po njihovih nacionalnih kriterijih, ki niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Možne so tudi razlike med objekti iste kategorije in verige v različnih državah. Unitours si prizadeva, da med ponujenimi objekti izbere najbolje, kar je v danem cenovnem okvirju možno. Zajtrki in večerje v hotelih so praviloma prilagojeni lokalnim navadam ter tradiciji in se jim moramo prilagoditi. V kolikor v programu ni drugače napisano, je večerja praviloma postrežena. Hoteli strežejo pripravljeni menu za skupino. Na izbiro menuja agencija včasih nima možnosti vpliva. Morebitne posebne želje ob zajtrku in večerji je dolžan potnik poravnati sam na licu mesta, ob pogoju, da hotel to omogoča. Pijača in prigrizki, ki jih hoteli ponujajo v sobah, doplača potnik na recepciji nastanitvenega objekta. Kopalnice in oprema v sobah so urejene v skladu z lokalnimi predpisi in kriteriji in na njih agencija Unitours nima vpliva. 

Opozarjamo, da se lahko tretje in četrto ležišče v sobah razlikuje od osnovnega ležišča (zložljiva postelja, zofa…). Prav tako nekateri hoteli za nastanitve skupin mladih potnikov, študentov in družin uporabljajo pograde, ker to predpisi v njihovih državah dovoljujejo.

Ob prijavi in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje strank, vendar je izpolnitev le teh odvisna od hotelov in ponudnikov storitev v tujini.

Vse storitve, ki niso vštete v ceno aranžmaja predstavljajo dodatne storitve. To so storitve vstopnin, lokalnih prevozov, lokalnih vodnikov, dodatnih izletov, posebna prehrana in podobno. Vse te morebitne dodatne storitve potnik med samim potovanjem doplača predstavniku agencije Unitours v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti po ceni veljavni na kraju samem. Plačilo se posreduje ponudniku na kraju samem zato lahko potnik vse morebitne reklamacijske zahtevke uveljavlja izključno pri ponudniku storitve na kraju samem.  Za postopek posamezne rezervacije si lahko agencija zaračuna rezervacijski stroške v višini 1,50 EUR na rezervacijo za posamezni objekt.

Programi Unitoursa pogosto nastanejo več mesecev ali celo leto pred pričetkom potovanja. Radi bi vas opozorili, da zaradi tega v končni izvedbi lahko pride do sprememb v zaporedju izvedbe programa, voznega reda ladij, letal in vlakov, spremembe cen vstopnic v posamezne objekte in podobno. V končnem obvestilu o odhodu na potovanje vas bomo seznanili z vsemi podrobnostmi.

Pri določenih objektih lahko pride do prezasedenosti ali zaprtja, na katere Unitours ne more vplivati. Iz tega razloga se upošteva za osnovo izvedba programa brez vstopnin, če le te niso predhodno rezervirane in plačane. V takšnih primerih je potrebna skupinska rezervacija, ki je pogojena z minimalnim številom obiskovalcev ter predhodno rezervacijo in plačilom. Agencija Unitours si pridržuje pravico, da v teh primerih zaračuna rezervacijski strošek. Skupinske vstopnine praviloma izključujejo druge popuste, razen v posameznih primerih popuste za otroke in hendikepirane osebe, ki jih uveljavljamo na licu mesta.

6. POTNI DOKUMENTI IN PRIJAVA

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni potni list in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odpovedal aranžma. UNITOURS d.o.o. v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev. Če potniku ureja vizum UNITOURS d.o.o., ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma. Posredovanje UNITOURS d.o.o. pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma UNITOURS d.o.o. potniku v nobenem primeru ne vrača.

Ob odpovedi ali neudeležbi na potovanju zaradi neurejenih dokumentov (npr. neveljaven osebni dokument, vizumi,..) potnika bremenijo vsi stroški odpovedi in se ne šteje za višjo silo. Unitours ne more vplivati na odobritev in urejanje vizumov za potnike. Stroški morebitne pridobitve vizumov se ne vračajo potniku.
Potnik je na prijavnici-pogodbi dolžan posredovati točne podatke in materialno odgovarja za morebitne napačno posredovane podatke.
Unitours zagotavlja, da zbrane podatke uporablja izključno za potrebe organizacije potovanja in iste po izvedbi in plačilu potovanja uniči.
Potnik ob prijavi navede številko mobilnega telefona na katerega je ves čas dosegljiv v primeru morebitnih nepredvidljivih okoliščin.
Za udeležbo na potovanjih za zaključene skupine (ne razpisna potovanja, ki se javno oglašujejo) velja poseben dodatek k splošnim pogojem, ki je na voljo v agenciji in na naših spletnih straneh v rubriki strokovne ekskurzije in se nanaša na zaključena skupinska paketna potovanja.


7. POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan do 14. ure v poslovalnici, kjer se je prijavil. Pisne odpovedi, prejete po 14. uri, bo UNITOURS d.o.o. lahko obravnavala šele naslednji delovni dan. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima UNITOURS d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan UNITOURS-u pokriti administrativne stroške v višini 20,- EUR in povrniti stroške odpovedi aranžmaja. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved:

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – organizator UNITOURS d.o.o.
(v % cene aranžmaja)

 • 45 – 30 dni pred odhodom: 10 %
 • 29 – 22 dni pred odhodom: 30 %
 • 21 – 15 dni pred odhodom: 40 %
 • 14 – 8 dni pred odhodom: 60 %
 • 7 – 1 dan pred odhodom: 100 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – strokovne ekskurzije organizator UNITOURS d.o.o. in drugi organizatorji
(v % cene aranžmaja)

 • 90 – 65 dni pred odhodom: 10 %
 • 64 – 40 dni pred odhodom: 50 %
 • 39 – 8 dni pred odhodom: 80 %
 • 7 – 1 dan pred odhodom: 100 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – maturantski izleti/absolventski izleti – organizator UNITOURS d.o.o.:

 • do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški 40,- EUR
 • 90 – 60 dni pred odhodom: 60 %
 • 60 – 30 dni pred odhodom: 80 %
 • 29 – 1 dni pred odhodom: 90 %
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja v primerih, ko Unitours d.o.o. ni organizator potovanja veljajo najmanj naslednji pogoji (v % cene aranžmaja) 

 • do 60 dni pred odhodom:  10 %
 • 60 – 35 dni pred odhodom:  60 %
 • 34 dni do vključno dneva odhoda:  100 %

V primeru, da agencija organizator ima strožje odpovedne pogoje od tu navedenih pogojev, za obračun odpovednih stroškov velja lestvica organizatorja potovanja.

V vseh primerih, ko je predmet nakup letalskih vozovnic ima UNITOURS poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF). Ta je odvisna od cene letalske vozovnice (minimalno 30,- EUR). 

V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz aranžmaja.

Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni aranžma oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani UNITOURS d.o.o. kot pooblaščenega krajevnega agenta. UNITOURS mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku aranžmaja. Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja zaračunava UNITOURS d.o.o. potniku 50,- EUR administrativnih stroškov, če je zahtevano spremembo mogoče izvesti brez odpovedi aranžmaja. V nasprotnem primeru veljajo določila iz člena 7 teh Splošnih pogojev.

Spremembe, v kolikor so možne, se lahko izvedejo do 7 dni pred odhodom.

Odstop od potovanja mora biti sporočen v pisni obliki na naš naslov objavljen spodaj.

Že nastali stroški z organizacijo potovanja (stroški letalskega prevoza, prevoza z  avtobusi, vlaki, ladjami, stroški paketa partnerske agencije, stroški nastanitve, rezervacij, vstopnic itd.) se obračunajo v celoti, ne glede na datum odpovedi, torej tudi v primeru odpovedi pred rokom, zapisanim v zgornji tabeli.

V primeru odpovedi potovanja s strani potnika (ne glede na razlog odpovedi), so vplačani zneski zavarovanja za kritje odpovednega in zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini nevračljivi.

V primeru, da potnik ne plačuje obrokov za potovanje v skladu s predvideno dinamiko, si agencija pridržuje pravico, da šteje, da je potnik sam odpovedal potovanje in mu obračuna odpovedne stroške v skladu s splošnimi pogoji.

Pogoj za uveljavljanje pravic potnika po splošnih pogojih, je predhodno plačilo vseh zapadlih obrokov potovanja v skladu s prijavnico oziroma predhodnim dogovorom s skupino v primeru organiziranih skupinskih potovanj.

Unitours ne odgovarja za škodo, ki jo tekom potovanja doživi potnik zaradi višje sile (kot so elementarne nesreče, naravne katastrofe in drugo), izrednih okoliščin, kraje in drugih dogodkov, katerih učinkov ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti.  

V skladu s čl. 101.a Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) je agencija v začetku maja 2020 pričela z izdajo vrednotnic za prestavljena potovanja. Potnik ima možnost, da prejeto  vrednotnico zavrne v roku 14 dni od datuma prejema. V nasprotnem primeru se smatra, da je vrednotnico sprejel in mu pripadajo vse pravice v skladu z drugim odstavkom člena 101.a. Vrednotnica se lahko unovči le enkratno in sicer v znesku celotnega plačanega dobroimetja z namenom koriščenja storitev agencije Unitours.

8. ODSTOPNINA

Potnik lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi dogovorjenega potovanja po posebnih pogojih, ki veljajo za zavarovanje odpovedi dogovorjenega potovanja pri pogodbeni zavarovalnici.

Odpovedni riziko krije izključno nepričakovane dogodke, ki so navedeni v splošnih pogojih izbrane zavarovalnice.

Agencija je upravičena do povrnitve administrativnih stroškov izdaje zavarovalne police.
Ne glede na plačano odstopnino ima UNITOURS d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 20,- EUR na potnika za individualne prijave (razpisna potovanja s plačilom prijavnine), 30,- EUR na potnika za zaključene skupine in strokovne ekskurzije, 40,- EUR na potnika za maturantske in absolventske izlete.

V primerih, ko je predmet pogodbe ali del ponudbe potovanja nakup letalske vozovnice, ima Unitours poleg administrativnih stroškov in stroškov odpovedi, pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine. V primeru, da se program spremeni na željo potnikov ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije Unitours zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik ima pravico do uveljavljanja odškodnine sklenjenega odpovednega zavarovanja samo v primeru, ko je poravnal vse obveznosti do agencije kot jih določa člen 7 teh Splošnih pogojev o višini stroškov odpovedi.

UNITOURS d.o.o. ne odgovarja za morebitne druge stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja (vizumi, cepljenja, itd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju odpove najkasneje do štiri ure pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Šteje se, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (avtobusni, letalski, ladijski) iz kakršnihkoli razlogov. Ti razlogi so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je zavrnitev zgodila na pričetku potovanja ali med samim potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za povzročeno škodo in ne more uveljavaljti nobenih vračil ali odškodnin.

Pri uveljavljanju rizika odpovedi mora potnik predložiti vsa pisna dokazila, ki jih zahteva zavarovalnica.

Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja in tudi ne za del neizkoriščenega potovanja.

V vseh primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje, ima UNITOURS pravico do povračila vseh nastalih stroškov in tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Razlogi višje sile morajo biti dokumentirani z uradnim veljavnim dokumentom in takšni, da se jih pred sklenitvijo pogodbe ni dalo predvideti.

Odstopnina oz. zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikov (ne kronične bolezni), smrti v ožji družini, uradnih pozivov in podobno in se uveljavlja ob predložitvi ustreznih dokazil – PAKET A zavarovalnice Triglav (splošni pogoji zavarovalnice Triglav, 3.člen, zavarovalni primeri od 1 do 5).

Vse ostale rizike iz 3.člena je možno zavarovati samo ob predhodnem pisnem dogovoru in s povišano odstopnino.

Paket A ne vključuje rizike odpovedi zaradi epidemij ali pandemij.

Odstopnina znaša 5% cene potovanja in vključuje zavarovanje stroška odpovedi in administrativne stroške. Za zavarovanje rizika odpovedi veljajo splošni pogoji zavarovalnice Triglav za odpoved turističnega potovanja. Pogoji zavarovalnice Triglav so v prilogi teh splošnih pogojev in se potnik s podpisom prijavnice/pogodbe s temi pogoji strinja. Skladno s smernicami EU in Direktive IDD, ki zagotavlja varstvo potrošnikov na področju zavarovalništva, potnik daje izrecno soglasje Unitoursu, da v imenu potnika potrdi, da ne želi podati informacij za odločitev svojih potreb in zahtev ter potrjuje, da mu je zavarovalni zastopnik – Unitours na podlagi izrecne zahteve ter predstavitve objektivnih informacij o zavarovalnem produktu na razumljiv način omogočil informirano odločitev, kot izhaja iz podpisane ponudbe/zavarovalne police. Unitours je potniku na voljo za vsa pojasnila in dodatne informacije v zvezi z opredelitvijo potreb in zahtev zavarovalca in to pred sklenitvijo police in kasneje.

Zavarovalnica Triglav d.d. podatke iz obrazca za zavarovanje odpovedi turističnih potovanja obdeluje izključno zaradi opredelitve potreb in zahtev zavarovalca za potrebe priprave ustrezne zavarovalne pogodbe oziroma ponudbe. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglav.si.

Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob podpisu prijavnice.

Potniki agencije Unitours, so v času potovanja nezgodno zavarovani pri Zavarovalnici Triglav za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki se konča z invalidnostjo ali smrtjo in ki ga ni povzročil sam zavarovanec. Potniki, ki niso navedeni v seznamu potnikov vsaj 24 ur pred potovanjem, ne morejo biti zavarovani.

V primeru, da se tukaj objavljeni splošni pogoji Zavarovalnice Triglav za odpoved potovanja ne skladajo s splošnimi pogoji zavarovalnice, pri kateri je zavarovana odpoved se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

Reševanje škodnega primera in potek reševanja je vedno v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

9. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati veljavno pravno zakonodajo, carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

10. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA

UNITOURS d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor UNITOURS d.o.o. zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila -aranžmaja, razen stroškov vizumov ali/in stroškov cepljenj. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov
 • za skupine na rednih letalskih progah po Evropi – najmanj 20 potnikov
 • za skupine na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80 % zasedenosti le-teh

Prav tako si UNITOURS d.o.o. pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za UNITOURS d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V tem primeru ima UNITOURS d.o.o. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. UNITOURS d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere UNITOURS d.o.o. ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. UNITOURS d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Prav tako UNITOURS d.o.o. tudi ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko UNITOURS d.o.o. zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem UNITOURS-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko UNITOURS d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije ali v bližnjem kraju in v objektu iste kategorije. 

Organizator ima pravico do spremembe programa, če nastopijo okoliščine, ki jih na dan oblikovanja programa ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali preprečiti.

Agencija si brez posledic pridržuje pravico do spremembe ure in dneva odhoda ali povratka zaradi spremembe letalskega ali ladijskega voznega reda ali višje sile. Agencija si pridržuje tudi pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji. Dokončni razpored ogledov se določi na potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z urniki za oglede spomenikov in z vremenskimi razmerami. Organizator ima pravico do spremembe programa zaradi višje sile ter do zamenjav ogledov po dnevih ne glede na obstoj višje sile.  

Če agencija Unitours odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. V tem primeru potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanj, sklenjenih pri zavarovalnici.

11. REKLAMACIJE

V primeru reklamacije mora potnik o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče, obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja, lastnika apartmaja ali poslovalnico UNITOURS-a. V kolikor potnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti UNITOURS. UNITOURS d.o.o. bo reklamacijo reševala na podlagi pisnega zahtevka, ki ga je potnik dolžan vložiti najkasneje v 60 dneh po končanem potovanju. UNITOURS d.o.o. ne obravnava reklamacij, ki niso bile pisno naslovljene na agencijo Unitours in ki so bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Reklamacija ne more biti vložena po elektronski pošti. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem in potnik tega ni zahteval in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in se odpoveduje naknadni reklamaciji oziroma odškodnini. Brez pisne reklamacije UNITOURS d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije UNITOURS d.o.o. priporoča, da potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanje cen ali drugemu zahtevku priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi UNITOURS-a ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima UNITOURS d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Turistična agencija Unitours ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa  ali programa na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem. 

Zdravstvena oskrba potnikov in vsi stroški povezani s tem, so vedno v domeni potnika. Potnik se je pred potovanjem dolžan sam pozanimati o zdravstvenih tveganjih na potovanju. Če je potnik primoran prekiniti potovanje zaradi kakršnegakoli razloga (neveljavnost dokumentov, zdravstvene težave in drugi nepričakovani dogodki), je dolžan sam kriti vse stroške, ki nastanejo iz tega naslova. Potnik se je pred potovanjem dolžan sam seznaniti in pozanimati o obsegu zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini, ki je določen s predpisi pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Unitours potniku ob predhodnem naročilu in plačilu nudi možnost zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. O obsegu zdravstvene zaščite in pravicah iz police dodatnega zdravstvenega zavarovanja v tujini, se je potnik dolžan sam seznaniti pred odhodom na potovanje. Agencija na svojih spletnih straneh ponuja splošne pogoje izbranih zavarovalnic in so le ti zaradi možnih sprememb zgolj informativne narave. Potnikom priporočamo, da si točne podatke pridobijo tudi s spletne strani  izbrane zavarovalnice (odpovedno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini). 

V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si je vsak potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

13. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. UNITOURS d.o.o., ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. Unitours in prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, denar, vrednostni papirji, dokumenti ali drugi vredni predmeti).

14. IZGUBA DOKUMENTOV IN TOČNOST PREVOZNIKOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika UNITOURS-a. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

Vsi stroški, ki nastanejo iz naslova izgube, poškodovanja ali kraje dokumentov bremenijo potnika.

Agencija Unitours ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu. Unitours ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Unitours si pridržuje pravico do sprememb, ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Zaradi preobremenjenosti prometa, stavk, slabega vremena, epidemij, pandemij in podobno prav tako lahko pride do zamud,  sprememb ali odpovedi na katere Unitours nima vpliva. Letalski in ladijski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih in ladijskih družb in nanje Unitours nima vpliva. Prevozniki v kopenskem, morskem in letalskem prevozu lahko spremenijo ceno, čas prevozov, letališke, pristaniške in varnostne pristojbine brez predhodnih obvestil. Lahko spremenijo tudi pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica ladijskega in letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih, organizacijskih ali drugih upravičenih razlogov spremeni dan, čas vožnje, vrsto prevoznega sredstva ali ponudi nadomestnega. Iz teh in iz organizacijskih razlogov si Unitours dovoljuje pravico do spremembe datuma, kraja, časa prevoza itd. Spremembe prevozov lahko nastanejo tudi v času, ko je program že izdan. Zamude letov, plovb in prevozov v cestnem prometu prav tako niso v pristojnosti Unitoursa in za njih ne odgovarja. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Potnik je dolžan posredovati vse osebne podatke za rezervacije vseh prevozov. Za morebitne napačno sporočene podatke Unitours ne odgovarja.

15. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo UNITOURS, bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

Kot uporabnik spletne strani www.unitours.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne strani, spletno analitiko in morebitno spletno oglaševanje.

Vse vsebine, objavljene na www.unitours.si, so last družbe Unitours d.o.o.. Brez dovoljenja podjetja Unitours d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršenkoli drug način. Unitours d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Poleg tega si pridržujemo pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na naši spletni strani.

16. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah UNITOURS d.o.o.. za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije UNITOURS-a, zato UNITOURS zanje ne odgovarja. Nekateri objekti so ocenjeni z UNITOURS-ovo oceno objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna.

17. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

SPLOŠNI POGOJI SO SESTAVNI DEL PROGRAMOV ALI KOT PRILOGA IN SO NA VOLJO NA VSEH PRODAJNIH MESTIH OZIROMA NA NAŠIH SPLETNIH STRANEH!

PROGRAME PRODAJAMO POD BLAGOVNO ZNAMKO UNITOURS d.o.o.

UNITOURS d.o.o.
Topniška 35
1000 Ljubljana

Ljubljana, maj 2020